Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Krokom svarar på Jämtlands Tidnings frågor

question mark poster

Krokoms kommun väljer fortsättningsvis att svara på Jämtlands Tidnings frågor via vår hemsida eftersom vi anser att det förekommer en del felaktigheter i de artiklar som skrivs. Utöver att publicera frågor och svar på hemsidan kommer vi naturligtvis att skicka samma innehåll via e-post till frågeställarna.

Inledningsvis vill vi beskriva bakgrunden till vårt beslut att svara på tidningens frågor offentligt via hemsidan. Den 3 november skriver Jämtlands Tidning i en artikel med rubriken ”Vindkraftbolag betalade inte arrende – förrän avtalet löpt ut” att Krokoms kommuns samhällsbyggnadschef Ulla Schill inte har svarat på det mejl med en mängd frågor som tidningen skickade fredagen den 30 oktober. Det är fel. Ulla Schill svarade på frågorna via e-post till Karin Bångman klockan 14.54 den 2 november, det vill säga dagen FÖRE publiceringen av artikeln. I ytterligare två artiklar skrivna av samma personer förekommer ett flertal felaktigheter vilket vi har kommenterat på vår hemsida i en nyhet med rubriken Osaklig rapportering från Jämtlands Tidning, publicerad den 28 oktober 2020.

Uppdatering 10 november Nya frågor från Jämtlands Tidning (fet stil, kommunens svar under):

Är det så att fastighetschefen Tomas Nilsson ingått ett muntligt avtal igen?
Svar: Nej det är ett skriftlig avtal som löper på under omförhandling. Samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till ett eventuellt nytt avtal den 3 december under förutsättning att det då finns ett färdigförhandlat utkast framme.

Han hänvisar till "befintligt avtal i korrespondens med Affloardal Energi, detta så sent som Q1 2020
Svar: Se ovan

Någon på kommunen (då Ulla Schill säger att hon inte attesterar fakturor) har skickat faktura för arrendeavgift under 2019/2020 när Afflorardal Energi inte haft något avtal och bolaget har betalat. Däremot betalade inte bolaget när det fanns ett avtal.
Svar: Utgående fakturor baserade på avtal attesteras inte. Inkommande fakturor där utbetalning ska göras av kommunen attesteras av behörig chef/handläggare.

Tomas Nilsson har informerat Karin Jonsson om att avtalet med Affloardal Energi är förlängt, men finns inget som styrker detta skriftligt. Är det en muntlig överenskommelse som han ägnar sig åt igen, likt den med hundrastgården i Ås?
Svara Ja eller nej och ge besked före lunch idag.
Svar: Se svar på fråga ett. Hundrastgården i Ås är en muntlig dialog som skulle kunna leda till ett arrendeavtal. Detta upprättas i så fall skriftligt.

Medborgarna har rätt att få besked om det är ett muntligt avtal som er fastighetschef ingått igen.
Svar: Se svar på fråga ett

-----------------------

På förmiddagen den 3 november skickade Jämtlands Tidnings Lotte Mjöberg och Karin Bångman ytterligare frågor eftersom de ansåg att svaren de fick dagen före inte var tydliga nog. Samhällsbyggnadschef Ulla Schill svarar här på frågorna (fet stil är tidningens frågor till Ulla):

Inledningsvis skriver du ”vi tjänstepersoner bereder och politiken beslutar” – en beredning ska också vara diarieförd, ärende upprättat och tillgänglig för medborgarna så är inte fallet med affärsuppgörelsen som ni håller på med tillsammans med Affloardal Energi och Vattenfall. Återkom med underlaget för er beredning!
Svar: I normalfallet är ett underlag för beredning inte offentligt förrän det skickas ut inför beslut.

Du skriver ”ett möte har ägt rum den 25 september 2019 med er, Affloardal Energi och Vattenfall” Vad beslutades under detta möte? Varför har inte beslut och ärende diarieförts?
Svar: Möten protokollsförs och diarieförs inte alltid, och ska så inte göras. Kommunens tjänstemän genomför en mängd möten och samtal med medborgare, företagare, myndigheter mfl.

Du skriver ”eftersom parterna är överens förlängs avtalet”. Enligt din chef Jonas Törngren är avtalet inte förlängt. Det finns villkor i tidigare avtal vad som gäller vid en förlängning. Det står inget där om att det räcker med att parterna ska vara överens. Det står tydligt att verksamheten ska ha kommit igång och att det ska ske förhandlingar. Ni som tjänstemän ger här två olika uppgifter, dessutom om avtalet redan är förlängt vad ska då politikerna i samhällsbyggnadsnämnden besluta om den 3 december? I svar till medborgare som tidningen fått ta del av skriver du ”frågan är om vi ska förnya avtalet, beslut om detta kommer även det att tas av samhällsbyggnadsnämnden 3:e december.” Här lämnar du två olika uppgifter – pappren på bordet. Vad har ni tjänstemän beslutat? Har ni förlängt avtalet eller inte? Svara ja eller nej. Om ni redan förlängt avtalet vad ska ni då be politikerna besluta om den 3:e december?
Svar: Tjänstemännen har påbörjat en förhandling kring ett eventuellt nytt avtal. Politikerna kommer att få ett underlag inför ett eventuellt beslut om ett nytt arrendeavtal.

Arrendatorn har inte lämnat in de årliga rapporter som är villkorat i avtalet. Du skriver ”Då det varit allmänt känt att vindkraftsbranschen gått på sparlåga ett antal år har vi inte begärt in rapporter.” 1. Varför behöver inte ett företag som Affloardal Energi uppfylla villkoren i avtalet? Andra medborgare måste betala sina avgifter och skatter även om hushållsekonomin går på sparlåga – varför är Affloardal Energi undantaget från detta? 2. När du samtidigt skriver att parterna nu varit överens och att mötet hölls 2019, uppenbarligen har det ju pågått en verksamhet under fjolåret – varför finns inte rapport om detta diariefört så att medborgarna vet vad som händer?
Svar: Kommunen har rättat till misstaget och fakturerat arrendeavgiften för de tre första åren av arrendetiden. När kommunen ser behov av att få in rapporter enligt avtalet begär vi in det, det behovet har inte funnits under de aktuella åren.

Du skriver ”att ett arrendeavtal är inte detsamma som att kommunen ger sin tillstyrkan kommer först när det finns en ansökan att ta ställning till” Endera ljuger du eller har du inte läst avtalet med Affloardal Energi, eller förstår du inte bättre.
Svar: Ett märkligt påstående. Ska jag förstå att Jämtlands Tidning anklagar mig för lögn eller att jag inte är tillräckligt begåvad för att kunna utföra mitt uppdrag? Oavsett vilket avböjer jag att kommentera det. Avtalet har jag läst ett antal gånger.

I avtalet står det klart och tydligt att betalningen för det här arrendet är baserat på att kommunen ska få avkastning på 16 vindkraftverk på marken, den industriella verksamheten är kopplad till ersättningen för arrendet. Med det avtalet har ni som tjänstepersoner tillstyrkt den industriella verksamheten. Berätta nu ärligt varför du och Tomas Nilsson anser att det ligger i medborgarnas intresse att ni ingår avtal om att bygga en vindkraftsindustri i västra Offerdal?
Svar: Tjänstemän har inget mandat att tillstyrka eller inte tillstyrka en vindkraftsetablering. Det ligger hos kommunfullmäktige. Tjänstemännen kan ingå arrendeavtal men i detta fall har även det gjorts via beslut i den ansvariga politiska nämnden.

Ni medverkar aktivt till detta och vi kräver att ni ska kunna svara på hur ni i detta avtal företräder medborgarnas intresse.
Svar: Vi företräder medborgarnas intresse när vi genomför politiska beslut fattade av folkvalda politiker.

När det dessutom nu blivit känt att den nuvarande vindbruksplanen som ni lutar er mot är för gammal och att länsstyrelsen kräver en revidering, då krävs det än mer ett tydligt besked om varför ni agerar som ni gör när det inte finns underlag för att göra det? Slutligen skriver du: ”I detta ärende har vi inte lyckats att kommunicera att det vi gör är att bereda ett ärende och att politiker besluta. Vi upplever också att det finns en hel del missförstånd om hur processen med en eventuell vindkraftsexploatering går till” Här instämmer vi helt att ni och kommunen totalt havererat när det gäller transparens och öppenhet mot medborgarna (som betalar er lön) om vad ni håller på med. Ett av kommunens grundläggande lagkrav enligt Offentlighetsprincipen är att medborgarna ska ha insyn i den kommunala verksamheten. För att rätta till detta kan du Tomas Nilsson börja med att ge ärliga svar på frågorna ovan!
Svar: Kommunfullmäktige begärde i juni 2019 att översiktsplanen skulle aktualitetsprövas av länsstyrelsen. I den sammanfattande redogörelsen från Länsstyrelsen påtalades att översiktsplanen bör revideras. Antagen översiktsplan gäller till dess kommunfullmäktige har antagit en ny.

Om inte Jämtlands Tidning hade avslöjat vad det är du och Tomas planerar ihop med Vattenfall och Affloardal Energi då hade medborgare och politiker fortsatt varit ovetande om er plan att omvandla västra Offerdal till en av landets största landbaserade vindkraftsindustrier. Ni vägrar ställa upp på intervju och förklara vad ni gör och varför, ni svarar fortsatt motsägelsefullt i de mejl där vi ställt frågor. Nu vill medborgarna och media att ni lägger korten på bordet och ärligt berättar vad ni håller på med och vad som är er egentliga drivkraft?
Svar: Ingen på Krokoms kommun planerar något ihop med vare sig Affloardal Energi AB eller Vattenfall. Det kommunen genomför är en förhandling kring ett arrendeavtal (liksom en mängd andra markägare gör). Både Tomas Nilsson och jag har ställt upp på intervju, liksom fler tjänstemän på kommunen gällande andra frågor. Drivkraften är att genomföra de beslut som politikerna har fattat.

Ert beslut får följande konsekvenser: (Våra källor är brev till kommunen som vi tagit del av samt insändare.)

  • Njaarke sameby utraderas då området är deras sista vinterbetsland och existensavgörande för deras rennäring.
  • Turistnäringen försvinner – Destination Offerdal har redan uttryckt att de lägger ner sin femårsplan där det handlar om investeringar på 10-tals miljoner de kommande två åren.
  • Det framgångsrika lokala inflyttningsprojektet som redan renderat i över 100 nya inflyttare till området kommer att läggas ned.

Vad säger ni om dessa konsekvenser på ert samvete? Detta är de redan synliga resultaten av er affärsuppgörelse med Affloardal Energi och Vattenfall ett beslut och en förhandling som ligger helt på er och där ni har som krav som tjänstemän att förklara att ni agerar i medborgarnas intresse. Detta enligt Offentlighetsprincipen.
Svar: Att följa politiska beslut är att handla i medborgarnas intresse. Det är det som en demokrati handlar om. Politikerna tar intryck från alla berörda invånare (inte enbart från intressegrupper) och gör en samlad bedömning utifrån både lagar, tidigare beslut, nytillkommen information, långsiktighet etc.

Här kan du ta del av de frågor som har skickats via e-post från Jämtlands Tidning till Ulla Schill och Tomas Nilsson inklusive deras svar.

Meny