Förvaltningar

Den dagliga driften utförs av kommunens förvaltningar. Varje förvaltning har en chef som har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Förvaltningarna är i sin tur uppdelade i olika enheter med chefer som ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal inom det egna området.

Kommun­lednings­förvaltning

Kommun­lednings­förvaltning

Förvaltningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i arbetet med de långsiktiga utvecklings- och framtidsfrågorna. Det görs genom dialog, samverkan och delaktighet.

Kommunledningsförvaltningen har det koncernövergripande ansvaret för:

 • Miljöpolitik
 • Personalpolitik
 • Kvalitetsutveckling
 • Ekonomistyrning
 • Omvärldsanalys
 • Planering
 • Information och kommunikation
 • Näringslivs- och tillväxtfrågor
 • Statistik
 • Mark- och fastighetsfrågor

Inom Kommunledningsförvaltningens finns stabsfunktioner som utgör ett internt stöd till förvaltningarnas verksamhet:

 • Administrativ avdelning (kansli, arkiv, kundcenter, IT, vaktmästeri)
 • HR
 • Ekonomi (upphandling/inköp)
 • Kommunikation

Ledning

Kommundirektören är ordförande i ledningsgruppen som består av förvaltningschefer och stabschefer. Ledningsgruppens uppdrag är att styra, samordna, utveckla och följa upp verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.

Barn- och ut­bildnings­förvaltning

Barn- och ut­bildnings­förvaltning

Förvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola och grundskola i Krokoms kommun. Den pedagogiska verksamheten är organiserad i fyra skolområden vilka utgörs av geografiska områden med förskola, grundskolan, grundsärskola och fritidshem. Förvaltningen ansvarar även för kulturskola, fritidsgårdar, bad och studie- och yrkesvägledning. I ansvaret ingår även service i form av bibliotek samt Kost- och lokalvårdsavdelningen som ansvarar för tillagning av den mat som serveras i kommunernas olika verksamheter, vidare hanterar verksamheten all intern lokalvård i kommunens fastigheter.

Socialförvaltning

Socialförvaltning

Förvaltningen arbetar med att ge stöd och omsorg till barn, unga, vuxna och äldre med olika behov som bor eller befinner sig i Krokoms kommun.

Förvaltningen har ett särskilt ansvar för:

 • Barn och ungdomar som far eller riskerar att fara illa
 • Personer med missbruksproblem
 • Äldre människor med behov av stöd och omsorg
 • Personer med funktionsnedsättning
 • Personer som vårdar en anhörig

Sam­hälls­byggnads­förvaltning

Sam­hälls­byggnads­förvaltning

Förvaltningen arbetar inom flera verksamhetsområden:

Plan- och fastighetsavdelningen arbetar fram översikts- och detaljplaner för hur marken inom olika områden ska användas. Avdelningen hanterar köp, försäljning, planering, byggande och förvaltning av kommunens fastigheter inkluderande ett skogsinnehav om ca 2500 ha. Avdelningen ansvarar även för kommunens tomtkö. Bostadsanpassning för funktionshindrade ansvarar verksamheten för. Slutligen ansvarar avdelningen för projektering, byggande och förvaltning av gator, vägar, parker och övriga allmänna platser inom kommunen.

Vatten- och renhållningsavdelningen ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av spillvatten samt hantering av hushållsavfall inklusive slamtömning inom kommunen.

Bygg- och miljö­a­vdelning

Bygg- och miljö­av­delning

Avdelningen arbetar inom områdena bygglov, miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel och är lokal tillsynsmyndighet inom dessa ansvarsområden.

Arbetet består i att med hjälp av tillsyn, undersökningar och provtagningar försöka säkerställa att människor och djur får bästa möjliga levnadsförhållanden och skapa långsiktigt hållbara lösningar.

Avdelningen har två olika roller:

 • Informatör- och rådgivarrollen, information via hemsidan och när det är särskilt angeläget även riktad information till företag eller hushåll.
 • Myndighetsrollen med uppgift att kontrollera att reglerna efterlevs inom bland annat verksamheter som industrier och andra miljöstörande aktiviteter, livsmedelslokaler, avlopp, sopor, buller, byggnationer. I detta arbete ingår även att se till att lagstiftarens syfte uppnås.


Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny