Förvaltningar

Den dagliga driften utförs av kommunens förvaltningar. Varje förvaltning har en chef som har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Förvaltningarna är i sin tur uppdelade i olika enheter med chefer som ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal inom det egna området.

Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltning

Förvaltningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i arbetet med de långsiktiga utvecklings- och framtidsfrågorna. Det görs genom dialog, samverkan och delaktighet.

Kommunledningsförvaltningen har det koncernövergripande ansvaret för:

 • Miljöpolitik
 • Personalpolitik
 • Kvalitetsutveckling
 • Ekonomistyrning
 • Omvärldsanalys
 • Planering
 • Information och kommunikation
 • Näringslivs- och tillväxtfrågor
 • Statistik
 • Mark- och fastighetsfrågor

Inom Kommunledningsförvaltningens finns stabsfunktioner som utgör ett internt stöd till förvaltningarnas verksamhet:

 • Administrativ avdelning (kansli, arkiv, kundcenter, IT, vaktmästeri)
 • HR
 • Ekonomi (upphandling/inköp)
 • Kommunikation

Ledning

Kommundirektören är ordförande i ledningsgruppen som består av förvaltningschefer och stabschefer. Ledningsgruppens uppdrag är att styra, samordna, utveckla och följa upp verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.

Barn- och utbildningsförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Förvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola och grundskola i Krokoms kommun. Den pedagogiska verksamheten är organiserad i fyra skolområden vilka utgörs av geografiska områden med förskola, grundskolan, grundsärskola och fritidshem. Förvaltningen ansvarar även för kulturskola, fritidsgårdar, bad och studie- och yrkesvägledning. I ansvaret ingår även service i form av bibliotek.

Socialförvaltning

Socialförvaltning

Förvaltningen arbetar med att ge stöd och omsorg till barn, unga, vuxna och äldre med olika behov som bor eller befinner sig i Krokoms kommun.

Förvaltningen har ett särskilt ansvar för:

 • Barn och ungdomar som far eller riskerar att fara illa
 • Personer med missbruksproblem
 • Äldre människor med behov av stöd och omsorg
 • Personer med funktionsnedsättning
 • Personer som vårdar en anhörig

Samhällsbyggnadsförvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltning

Förvaltningen arbetar inom tre verksamhetsområden:

 • Planer och fastigheter
 • Vatten och renhållning
 • Kost och lokalvård

Förvaltningens uppgift är att verksamheten drivs kostnadseffektivt med hög kvalitets- och miljömedvetenhet. Nyproduktion, underhåll och skötsel av fastigheter och anläggningar ska ske så att kraven tillgodoses på bästa sätt inom givna ekonomiska ramar.

Bygg- och miljöavdelning

Bygg- och miljöavdelning

Avdelningen arbetar inom områdena bygglov, miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel och är lokal tillsynsmyndighet inom dessa ansvarsområden.

Arbetet består i att med hjälp av tillsyn, undersökningar och provtagningar försöka säkerställa att människor och djur får bästa möjliga levnadsförhållanden och skapa långsiktigt hållbara lösningar.

Avdelningen har två olika roller:

 • Informatör- och rådgivarrollen, information via hemsidan och när det är särskilt angeläget även riktad information till företag eller hushåll.
 • Myndighetsrollen med uppgift att kontrollera att reglerna efterlevs inom bland annat verksamheter som industrier och andra miljöstörande aktiviteter, livsmedelslokaler, avlopp, sopor, buller, byggnationer. I detta arbete ingår även att se till att lagstiftarens intentioner uppnås.

Hjälpte informationen på sidan dig?