Förvaltningar

Den dagliga driften utförs av kommunens förvaltningar. Varje förvaltning har en chef som har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Förvaltningarna är i sin tur uppdelade i olika enheter med chefer som ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal inom det egna området.

Kommun­lednings­förvaltning

Kommun­lednings­förvaltning

Förvaltningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i arbetet med de långsiktiga utvecklings- och framtidsfrågorna. Det görs genom dialog, samverkan och delaktighet.

Kommunledningsförvaltningen har det koncernövergripande ansvaret för miljöpolitik, personal­poli­tik, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, omvärldsanalys, planering, information och kommuni­ka­tion, näringslivs- och tillväxtfrågor, statistik, mark- och fastighetsfrågor mm.

Kommunledningsförvaltningen består av område tillväxt, bygg- och miljöavdelningen samt stabsfunktionerna som utgör ett internt stöd till förvaltningarna: administrativ avdelning , HR, ekonomi, kommunikation.

Område tillväxt består av plan- och fastighetsavdelningen, vatten- och renhållningsavdelningen samt näringsliv, kultur och fritid.

Ledning

Kommundirektören är ordförande i ledningsgruppen som består av förvaltningschefer och stabschefer. Ledningsgruppens uppdrag är att styra, samordna, utveckla och följa upp verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.

Barn- och ut­bildnings­förvaltning

Barn- och ut­bildnings­förvaltning

Förvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola och grundskola i Krokoms kommun. Den pedagogiska verksamheten är organiserad i fyra skolområden vilka utgörs av geografiska områden med förskola, grundskolan, grundsärskola och fritidshem. Förvaltningen ansvarar även för kulturskola, fritidsgårdar, bad och studie- och yrkesvägledning. I ansvaret ingår även service i form av bibliotek samt kost- och lokalvårdsavdelningen som ansvarar för tillagning av den mat som serveras i kommunernas olika verksamheter, vidare hanterar verksamheten all intern lokalvård i kommunens fastigheter.

Socialförvaltning

Socialförvaltning

Förvaltningen arbetar med att ge stöd och omsorg till barn, unga, vuxna och äldre med olika behov som bor eller befinner sig i Krokoms kommun.

Förvaltningen har ett särskilt ansvar för:

  • Barn och ungdomar som far eller riskerar att fara illa
  • Personer med missbruksproblem
  • Äldre människor med behov av stöd och omsorg
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Personer som vårdar en anhörig
kommunhusets vapen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny