Ny skola i Ås

Ritningsskiss på Ås skola

Ås skola har vuxit ur kostymen. En ny skola håller på att byggas och planeras att vara klar till höstterminen 2025.

Arbetet med utbyggnationen av Ås skola pågår för fullt. För att möta behoven när Ås växer byggs skolan ut med nya lokaler och de befintliga lokalerna byggs om. Den nya skolan kommer att rymma 620 barn, jämfört med dagens 480, och ha plats för två-parallelligt årskurs F-6 och tre-parallelligt årskus 7-9.

Den nya skolan ersätter alla provisoriska moduler, varav en redan har flyttats till Näldens skola för att möjliggöra det skolbygget. När bygget är färdigt kommer hemkunskapen och elevhälsan flyttas från hyreslokaler utanför skolområdet in i den nya skolan. Dessutom blir det specialsalar för textil- och träslöjd, hemkunskap, musik, bild, NO, biologi och teknik som även kommer att möjliggöra att ta emot barn från närliggande skolor.

För att rymma alla elever under lunch kommer matsalen att utökas i bibliotekets nuvarande lokaler. Biblioteket flyttas istället till lokaler i den nya byggnaden. Där byggs även ett uppehållsrum och en lokal för fritidsverksamhet för årskurs 4-6 och fritidsgårdsverksamhet kvällstid. Biblioteket och fritidsgården kommer kunna ha synergieffekter av varandra där biblioteket kan nyttja uppehållsrummet för författarkvällar eller andra evenemang och fritidsgården kan ordna aktiviteter för ett större antal personer.

För allmänheten kommer biblioteket fortfarande vara tillgängligt med gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser i närheten.

Här kan du ladda ner en karta över gång- och cykelvägar Pdf, 2.2 MB.

 

Byggprocessen

Byggnationen av de nya huskropparna är i full gång.

Under våren och sommaren 2024 fortlöper utbyggnationen av hus D som kommer inhysa årskurs F-3. Huset är tätt, installationerna är snart på plats, och golvmattan ska läggas under början av juni.

Hus E som ligger i anslutning till befintliga träslöjden fortlöper också på ett bra sätt. Under vår och sommar 2024 torkar betongplattan fortfarande och installationsarbetena har inte kommit lika långt som i D-huset.

Under sommarlovet 2024 kommer ingen skol- och fritidsverksamhet att bedrivas på skolans område. Entreprenören kommer då att passa på att gå in i befintliga delar i träslöjden samt D-huset, för att utföra hopkoppling av installationer, mellan befintligt och nytt.

Markarbeten kommer att pågå under hela sommaren.

Till årsskiftet 2024/2025 beräknas byggnaderna kunna slutbesiktas för att kunna tas i bruk till vt-25. Bibliotek, syslöjd, bild och NO-salar kommer då att flytta till nya E-huset. Hemkunskapen kommer att kunna lämna lokalen i hyresområdet och flytta in i de nya lokalerna. Klasser i åk F-3 flyttar in i D-huset, och det nya rörelserummet kan då användas.

Under v 10, 2025, kommer bägge tillfälliga modulerna att flyttas från fastigheten.

Efter utflytt till de nya lokalerna i januari, börjar ombyggnation av gamla biblioteket, som ska bli en utökad matsal. Även B-huset, där man idag har syslöjd, bild och NO, kommer att byggas om för att inrymma klassrum och Elevhälsan.

Ombyggnationen av matsal och B-huset ska pågå mellan januari till juni 2025. Under sommarlovet 2025, juni till augusti, ska sista etappen av ombyggnation ske, och det innefattar befintliga lokaler i D-huset. Även markarbetens ska slutföras under sommaren 2025.

Till höstterminen 2025 ska alla byggnationer vara klara.

Från idé till ny skola

Sweco har fått uppdraget av Krokoms kommun att bygga Ås nya skola. Såhär säger de om projektet.

Ås skola är ett lysande exempel på hur vi på Sweco Architects tillsammans med beställare arbetar med våra strategiska teman såsom hållbarhet, trygghet och samhällsnytta. Genom att involvera både pedagoger och elever i designprocessen har vi kunnat skapa en skola som är anpassad och tillgänglig för alla, där elevernas insikter om skolmiljön varit ovärderliga.

Åsbygden växer och så även behovet av elevplatser. I slutet av 2019 gjordes en utökad förstudie för att fastlägga behoven. Här kom man fram till att Ås skola skulle behöva utökas rejält med ca 4900 m². Med den utökade förstudien som grund fick Sweco Architects förtroendet att fortsätta arbetet 2022.

Processen
För att gemensamt hitta viktiga samband mellan befintlig skola och det nya, gjordes en serie workshops tillsammans med pedagoger, elever, skyddsombud samt kommunrepresentanter. Eleverna bidrog bland annat med kartläggning av trygga och otrygga zoner på skolan; var det blir kö på rasterna, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultatet från workshop-serien har varit ett stöd i designprocessen och utgjorde ett gediget underlag tillsammans med riktlinjer i detaljplanen, ekonomiska förutsättningar samt skolans behov. Vi har även gjort vind- och solanalyser, studerat trafiksituationen hur det ser ut när föräldrar och skolbuss hämtar och lämnar samt gjort volym- och landskapsstudier.

Vi har jobbat efter principen ”En skola för alla” i designprocessen.

Volymer, placering och utemiljö

Med detta som grund har vi landat i en förlängd byggnadskropp vid befintliga lågstadiet som gör att alla de yngsta eleverna samlas i en gemensam del av skolan och skolgården. Skolgården utformas i olika zoner utifrån elevernas ålder och aktivitetsnivå.

Den större byggnadskroppen som ansluter sig till den befintliga slöjden har placerats längs den nedre delen av skolans fastighetsgräns för att skapa en inramning av skolgården samt avskärmning mot de närliggande bostadsområdena i söder och öster.

Utemiljön får tydligare gångstråk i direkt anslutning till skolgården en säker hämtalämnaplats vid Röstavägen och en ny gångväg mellan parkering och skolfasaden längs Röstavägen. Åtgärderna skapar en tryggare och säkrare miljö. Vi har fört dialog med Generation Pep vid utformning av skolgården, vilket resulterat i flertalet aktivitetsstationer, bland annat, längs gångväg som högstadiet ofta kommer röra sig längs och som uppmuntrar till spontanrörelse.

Byggnaden, material och färgsättning

Arkitekturen på den befintliga skolan idag är ett resultat av att skolan växt och byggts om- och till under flera årtionden. Den nya delen blir en ny arkitektonisk årsring, som flörtar med de befintliga byggnaderna.

Materialvalen har gjorts utifrån lågt klimatavtryck, låga eller inga emissioner, slitstarka och tåliga material, städvänlighet samt utifrån att klara ljudkrav.

Fasaderna som har två olika panelsättningar för att ge ett intressant skuggspel, kommer bli grå som flera av de befintliga delarna med hjälp av järnvitriol. Fönstersättningen är enkel och stram likt den befintliga skolans fönstersättning, men ett fönster i varje klassrum är större och har lägre fönsterbröstning. Den lägre fönsternischen blir en extra sittyta för barnen och ger fasaden en markering och mer liv.

Vid färgsättningen av entrépartierna har vi utgått från de befintliga gula och röda tonerna och valt en kulör där i mellan. En piggt glittrande orange ton bryter mot den grå fasaden.

De befintliga taken har en dubbelfalsad aluzinkplåt, som är ett material som håller på att fasas ut. De nya taken kommer dock att likna de befintliga men med en silverlackad yta. Takformen på den högre byggnaden ner mot Lokes väg har fått samma förskjutna taknock som den putsade byggnaden. Det nya taket har rätt lutning för solceller och kommer att bestyckas med solpaneler, som kommer att producera el och bidra positivt till skolans ekonomi.

Säkerhetsåtgärder

Säkerhetsåtgärder

  • Arbetsområdet kommer att inhägnas med ett barnsäkert, 2 meter högt stängsel
  • Om byggare behöver vistas utanför arbetsområdet men på skolområdet skall backvakt användas. Vakthållningen ska utföras av minst en person.

Ökat antal in- och uttransporter, buller och byggdamm

Ökat antal in- och uttransporter, buller och byggdamm

Under byggtiden kommer in- och ut transporter till och från arbetsområdet att öka. Likaså kommer buller att kunna öka under vissa perioder samt eventuellt byggdamm.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser

Några parkeringar försvinner tyvärr i och med byggarnas etablering.

Område för hämtning och lämning

Område för hämtning och lämning

Hämtning och lämning sker på anvisade platser, se karta. Vi ber vårdnadshavare att respektera de temporära förändringarna för hämtning och lämning av elever, som kommer att gälla under tiden som byggnationen pågår. För att underlätta ordningen vid hämta och lämna, ber vi föräldrar att inte stanna i ”hämta-lämna”-kurvan, utan köra hela vägen runt för att underlätta att fler bilar får plats.

Ladda ned kartor som pdf

 

områdesöversikt Hämta lämna från v. 43 2023 Pdf, 4.2 MB.

Hämta lämna Röstavägen Pdf, 1.2 MB.

Karta över gångvägar under byggtiden Pdf, 9.3 MB.

Karta för tillfart för räddningstjänst. Pdf, 2.2 MB.

Viktigt!

Området är en arbetsplats där det är farligt att vistas även under kvällar och helger eftersom maskiner och bråte utgör en säkerhetsrisk. Ingen obehörig får gå in på inhängnat område.

Frågor och svar om Ås skola

Fågor och svar om Ås skola

Här samlar vi de vanligaste frågorna kring skolan och svaren på dem. Sidan kompletteras allt efter som frågor dyker upp. Hittar du inte det du undrar över kan du ställa din fråga genom att fylla i formuläret, lite längre ner på sidan.

Hur lång tid kommer skolbygget att pågå?

Skolbygget är indelat i etapper.

Etapp 1 innebär att vi bygger de nya huskropparna. Dessa ska vara klar till årsskiftet 2024/2025.

När etapp 1 är klart kommer etapp 2 igång i januari 2025, vilket innebär att bygga om B-huset samt gamla biblioteket. Detta ska vara klart till sommaren -25.

Etapp 3 innebär att bygga om D-huset under sommarlovet -25. Hela projektet ny-, om- och tillbyggnad samt markarbeten ska vara klart till höstterminen 2025.

Hur högt får man bygga?

Detaljplanen medger att byggnaderna kan vara 11 meter i nockhöjd generellt på skolområdet. Det är endast i öster som nockhöjden får vara 9 meter, och därför bygger vi i ett plan mot Hov-området.

Följer bygglovet detaljplanen?

Ja bygglovet är planenligt.

Vilka delar kommer att flytta in på skolområdet?

Hemkunskapen kommer att flytta från de inhyrda lokalerna i södra bostadsområdet, och in i de nya lokalerna. Elevhälsan kommer att flytta in från KBAB:s byggnad, den gamla distriktsbyggnaden och in i B-huset.

Tas alla tillfälliga modulbyggnader bort?

Ja alla tillfälliga lokaler ska tas bort och ersättas med permanenta och nybyggda lokaler.

Är skolans utemiljö tillräckligt stort för ett ökat antal barn?

Ja. Boverkets rekommendation är att varje elev ska ha 30 kvadratmeter utemiljö i grundskolan, och vi ligger över denna rekommendation med cirka 34 kvadratmeter per barn.

Varför flyttar man på biblioteket?

Skolmatsalen behöver utökas med ett ökat antal barn. Detta utökas lämpligast i lokalen bredvid den befintliga matsalen. Den nya matsalen blir också lite mindre än den befintliga, vilket gör att man har möjlighet att planera måltider med lite lugnare miljö, exempelvis kan man låta de mindre barnen äta utan inblandning av högstadiebarn.

Biblioteket var inte lämplig att flytta till gamla distriktssköterskebyggnaden, då takhöjden var för låg och det skulle innebära för stora ombyggnationer. Biblioteket får nu en lugnare placering mot bostadsområdena, både med parkeringsmöjligheter och i anslutning till gång- och cykelvägar. Det placeras i anslutning till fritidslokalerna, som på kvällstid kommer att kunna användas som fritidsgård.

Kommer personal och föräldrar att få ta del av ritningar av skolan?

Vissa ritningar kommer läggas upp här och rektorerna kommer att se till att personal och föräldrar får ta del av ritningar så fort de finns på plats.

Vilka har varit delaktiga i planeringen av byggnationerna?

Rektorer, pedagoger, skyddsombud och barn har varit delaktiga. För skolans utemiljö har flera workshops med barnen och pedagogerna anordnats, för att inhämta önskemål och synpunkter. För utformningen av skollokalerna har en referensgrupp samverkat, och workshops anordnats för att lägga pusslet med skolans flöden och funktioner.

Kommer det att byggas någon idrottshall i nya skolan?

Nej ingen idrottshall. Men i anslutning till de nya lokalerna för åk F-3 kommer ett rörelserum för fysisk aktivitet, lek och samvaro att byggas. I anslutning till detta kommer en separat ingång till omklädningsrum att byggas, som kan nyttjas av hela skolan om man ska bedriva utegymnastik och har behov av omklädnad och dusch.

Vad kommer att finnas på skolgården?

På skolgården kommer det att finnas en fotbollsplan, en basketplan, den befintliga multiarenan, en grusplan som vintertid kan spolas för is, grillplatser och sittplatser. Viss ny lekutrustning kommer att anläggas, men även befintliga kommer att återanvändas.

Hur har man planerat trafiken?

En viktig fråga har varit att separera flöden. Den nya utformningen kommer att separera personalparkering och laskaj från området för Hämta-lämna. Hämta-lämna kommer att vara en rundkörning med plats för ca 14 bilar samtidigt för att underlätta snabbare avlämning. Även ”vanliga” parkeringsplatser kommer att ordnas för de som behöver hämta- och lämna genom att följa sitt barn in i skolan. Ny bussficka med trottoar och räcken anläggs. Nya gång- och cykelvägar inom skolans område kommer att anläggas, och det kommer finnas god tillgång till cykelparkeringar och även mopedparkeringar.

Hur blir det med parkeringar under byggtiden?

Det kommer vara begränsat antal besöksparkeringar under byggtiden. Personalparkeringarna kommer att vara på samma ställe som tidigare. Personalparkeringar med motorvärmare kan erbjudas vid Jämtkraftshallen och vid SLU-huset

Vilka politiker är ansvariga för skolbygget?

Ytterst ansvarig politiker är Kommunstyrelsens ordförande Maria Jacobsson. Den nämnd som beställer skolbygget är Barn- och utbildningsnämnden där Jannike Hilding är ordförande och den nämnd som ansvarar för upphandling och själva byggprocessen är Samhällsbyggnadsnämnden där Carl-Johan Winblad är ordförande. Ansvarig tjänsteman inom Fastighetsavdelningen är fastighetschef Tomas Nilsson.

Blir det nya slöjdsalar?

Ja, både textilslöjden och träslöjden kommer att ha dubbla undervisningssalar. Även musikundervisningen får dubbla salar, som också kan nyttjas av kulturskolan.

Vad kostar projektet?

Peab är upphandlade till en kostnad på cirka 111 miljoner kronor, vilket innefattar ca 4300 kvadratmeter tillbyggnation, ca 1300 kvadratmeter ombyggnation, samt hela markentreprenaden. Till detta tillkommer byggherrekostnader.

Relaterade nyheter

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter om Ås skola är du välkommen att ställa dem genom att fylla i formuläret.


Mina kontaktuppgifter
Mina kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny