Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Vi ökar trafiksäkerheten på Ås skola

barn hoppar hage

På Ås skolområde har det pågått en del förbättringsarbeten den senaste tiden för att öka trafiksäkerheten och förbättra skolmiljön för barnen.

Ett befintligt garage och några småförråd har rivits för att skapa en ny zon för hämta och lämna barnen.
Zonen är provisorisk och har belagts med stenmjöl till en början. Den kommer permanentas med asfalt och trottoar på sikt. Syftet med denna förbättring är att skapa en säker zon där barnen kan vistas utan risk för att utsättas för tung trafik. Den slutliga utformningen kommer innebära att hämta-lämna-zonen är separerad från lastkaj och personalparkering.

Vad händer mer med skolbygget?

Under maj månad rivs den gamla villan på Ås skolområde och fritidsverksamheten som huserat där flyttar in i skollokalerna till dess hela byggprojektet med Ås skola är färdigt.

I juni ska en av paviljongerna tas bort och flyttas till Näldens skola.
Under juni månad är planen att upphandlingen av den stora entreprenaden ska vara i hamn och förutsatt att budget tillåter ska arbetet påbörjas under sommarlovet. Det ska leda till ökad trafiksäkerhet och förbättrad skolmiljö.

Här kan du läsa mer om skolbygget i Ås:

Ny skola i Ås

Bakgrund

Krokom är en tillväxtkommun med stora behov av fler bostäder. Människor vill bo här och Ås skola behöver anpassas för att möta behoven. Det innebär att antalet barn som kan tas emot i skolan ökar från ca 480 barn till 620 barn.
En befintlig byggnadskropp på 1700 kvm, som under åren dragits med inomhusproblematik och icke ändamålsenliga lokaler, har nu rivits för att ge plats åt 4000 kvm som ska inhysa ett två-parallelligt F-6 och ett tre-parallelligt 7-9.

Utemiljö

För att uppfylla riktlinjerna för antal kvadratmeter per barn i utemiljön kan maximalt 620 barn tas emot inklusive förskolan Hovgläntan.
De provisoriska modulerna tas bort och den vi själva äger flyttas till Näldens skola. Hemkunskap flyttas in på skolområdet och specialsalar byggs för textil- och träslöjd, musik, bild, NO, biologi och teknik.

Skolgården skapas med fokus på fysisk aktivitet, lek och rörelse.
Bland annat kommer det att finnas en basketplan, gräsplan samt en grusplan som vintertid kommer att kunna spolas för isyta.
Krokoms kommun är en pep-kommun vilket innebär att vi ska bidra till att barn och unga kan vara aktiva och hälsosamma. Vi kommer därför också att ordna med lekutrustning som ska stimulera till rörelse.

Fritids och bibliotek

Ett större utrymme för fritids byggs som kombineras med fritidsgård under kvällstid. Biblioteket flyttas till nya lokaler in i den nya byggnaden där fritidsgården hamnar. Lokalerna skiljs från varandra genom ett större uppehållsrum.

Meny