del av Byn 1:4, Ås (Förskola Sånghusvallen)

Planförslaget omfattar en tomt för förskola med 4-5 avdelningar i anslutning till infarten till planområdet ”Sånghusvallen”. Marken utgörs av skogsmark som sluttar mot sydväst. Planen omfattar även angränsande naturmark, vägmark (Åsvägen) och områden för gång- och cykelväg.

Meny