Mo 1:141, 1:105 mfl, Alsen

I ett försök att göra tomterna mer attraktiva föreslås det att detaljplanen ändras så att exploatering av tomtmark anges i exploateringsgrad i bruttoarea per fastighetsarea på 0,35 i stället för yta i kvadratmeter. Det innebär att upp till 35 % av tomtytan kan få bebyggas. Detta gör planen mer flexibel då ändringen innebär att tomtens storlek avgör hur mycket man får bygga inom tomtplatsen samt att begränsning på antal uthus tas bort.

Meny