del av Byn 1:4, Ås (Sånghusvallen etapp 4)

Detaljplanen för Byn 1:4, Sånghusvallen etapp 4, laga kraft 2012-10-10, saknar bestämmelse om exploateringsgrad för kommande bebyggelse inom området. Exploateringsgraden föreslås till 0,25 i byggnadsarea per fastighetsarea inom
beteckningen B, bostadsändamål samt BS, bostäder eller skola, förskola.
Planen ska läsas som ett tillägg till gällande detaljplan.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 276

Meny