Utställning av avfalls­plan och avfalls­föreskrifter

Höstbild från ett mindre samhälle.

Under november månad kan du lämna åsikter om avfalls­plan och avfallsföreskrifter innan de tas upp för beslut om antagande i kommun­fullmäktige. Kommunens avfallsplan och lokala avfallsföre­skrifter är viktiga verktyg för att långsiktigt utveckla och förbättra avfallshanteringen.

Avfallsplanen är ett verktyg för att kommunicera behov av förändringar för att kunna möta samhällets nya krav på avfalls­hantering och invånarnas önskemål om förbättrad service. Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för hantering av avfall i kommunen under perioden 2024-2027.

De lokala föreskrifterna är kopplade till inne­hållet i avfallsplanen och de behöver revideras på grund av ändrad lagstiftning, bland annat förändrat ansvar för förpackningar.

Vi vill ha synpunkter

Vi vill ha dina åsikter om planen och föreskrifterna innan de tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige. Under perioden 1 nov -30 nov har du därför möjlighet att lämna synpunkter och förslag på innehållet och inriktningen i dokumenten.

Ladda hem avfallsplanen som pdf här Pdf, 267.9 kB.

Ladda hem avfallsföreskrifterna som pdf här Pdf, 404.1 kB.

Sammanfattning av förändringarna

Avfallsföreskrifterna behöver ändras inför 2024 på grund av lagändringar och domar på av­fallsområdet som bland annat gäller kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och vem som får transportera kommunalt avfall till återvinningscentralen.

Utöver detta görs små ändringar för att för­tydliga och förbättra föreskrifterna.

Ändringarna följer de förslag som bransch­organisationens Avfall Sverige föreslår. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft från 1 januari 2024.

Relaterade nyheter

Kommunalt insam­lings­ansvar för förpackningar

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar

Regeringen har beslutat att kommunerna ska ansvara för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och från verksamheter samlokaliserade med hushåll när dessa har valt kommunal insamling. Kommunens ansvar för insamling av förpackningsavfall träder i kraft den 1 januari 2024 och kravet på fastighetsnära insamling träder i kraft den 1 januari 2027.

Vem som får trans­portera kommunalt avfall till återvinnings­centralen

Vem som får trans­portera kommunalt avfall till återvinnings­centralen

En dom i Mark- och miljödomstolen innebär att kommunen behöver se över hur transporter till återvinnings­centraler går till. Det behöver bli tydligare vem som får transportera kommunalt avfall till åter­vinnings­centralerna. Förslaget innebär att hushåll får större möjlighet att ta hjälp av andra för att köra avfall till återvinningscentralen.

Reglering avseende separat utsortering och hantering av invasiva arter

Reglering avseende separat utsortering och hantering av invasiva arter

Föreskrifterna har förtydligats gällande omhändertagande av invasiva arter.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny