Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Detaljplanen för Täng 2:81, Ås (Ås båthamn) upphävd - vad händer nu?

Flygbild på en båthamn

Detaljplanen har upphävts genom dom från Mark- och miljööverdomstolen (Mål nr P 4633-22). Ett omarbetat planförslag skickas ut för granskning.

Domskälet är att det saknas särskilda skäl för att besluta om enskilt huvudmannaskap för allmän plats, den park som ska anläggas mellan vattnet och den planerade bostadsbebyggelsen. Mark- och miljööverdomstolen bedömer dock att det som kommunen har anfört i delar som avser vägar och allmän plats, natur inom och norr om den föreslagna bostadsbebyggelsen utgör godtagbara skäl för att i detta fall besluta om enskilt huvudmannaskap.
Övriga överklagade punkter avslogs.

Vad händer nu?

Kommunen ska fortsätta planprocessen enligt beslut från Samhällsbyggnadsnämnden (2023-10-24). Kommunen avser dock att även införa kommunalt huvudmannaskap inom vägområdet mot Storsjön samt vägområdet längs stranden, samt naturområdet i västra delen av planområdet.

Det omarbetade planförslaget ska skickas ut för granskning* i november.

*Kommunen avser att ta om granskningen och inte hela processen med samråd. När ett planförslag ändras i ringa omfattning framstår det inte som lämpligt att alltid ställa krav på ett nytt samråd vid upphävande av antagandebeslut eftersom en sådan ordning skulle vara ineffektiv och kostsam för kommuner och sakägare ((Mark-och miljödomstolen, P 2222-22) (MÖD 2021:33). Att ändra huvudmannaskap från enskilt till kommunalt bedömer kommunen vara av ringa omfattning.

Meny