Ungdomspanelen Utveckla

Två kvinnor går i en trapp

”Vi gör plats för växtkraft” – Krokoms vision syftar på just utveckling. Alla ska ha chans att utvecklas i Krokoms
kommun. Du ska kunna börja som sommarvikarie och sluta i din drömroll – oavsett om den är enhetschef, kommunchef eller specialist. Vad ska en drömarbetsgivare erbjuda för karriär- och utvecklingsmöjligheter? Vad motiverar att stanna på en arbetsplats, vad kan bidra till att man lämnar? Hur får vi fler unga att se vård och omsorg som långsiktiga yrkesval? Här är sammanfattning från ungdomspanelens möte om att utveckla medarbetare.

Presentationer

Presentationer

Britt-Marie Frisell, HR

Britt-Marie Frisell, HR

Utveckla handlar om att

 • Identifiera behov av utveckling
 • Identifiera önskemål om vilka arbetsuppgifter som är intressanta.
 • Viktigt med medarbetarsamtal och god kommunikation för att identifiera detta.
 • Det kan handla om olika saker exempelvis: utbildning, stöd, mer ansvar, en mentor, ett nätverk.

Dels handlar det om att utveckla medarbetaren för medarbetarens skull. Dels om utveckling för arbetsgivarens skull.

För medarbetaren

 • Utveckling bidrar till stimulans att stanna kvar. Att man inte behöver byta jobb för att bli stimulerad.
 • Delaktighet och engagemang: Att varje medarbetare är med och driver verksamheten.
 • Stimulans: Det ska vara intressant och roligt.
 • Kompetensutveckling: Vill man utvecklas så ska det finnas en möjlighet
 • Employer branding: Vi behöver tala om för de som vill komma och jobba att det finns möjlighet till utveckling.
  “Vi gör plats för växtkraft” handlar om utveckling.
 • Lång hållbarhet: Att ni kan och vill jobba länge.

För arbetsgivaren

 • När vi investerar i utveckling ökar engagemang och motivation vilket ger bättre prestation och resultat. Resultat = den bästa kommunen för medborgarna.
 • Ökad säkerhet.
 • Stärkt kompetens
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Utveckla = behålla: får man utvecklas så stannar man.
 • Utveckling måste anpassad till individen, det är inte lika för alla.
 • Alla ska ha chans att utvecklas oavsett om man bara jobbar en kort tid eller tänker en långsiktig karriär.

Hanna Gimbergsson Lindh kommunikation

Hanna Gimbergsson Lindh, kommunikation

 • Alla måste hjälpas åt med kommunikation
 • När saker händer, fundera över: är detta något som vi bör berätta om?
 • Positiva händelser: De mest uppskattade inlägg på sociala medier är tex grillkväll på SÄBO. - Berätta om det vi gör som är bra!
 • Om något negativt händer: Detta måste också kommuniceras utåt så att vi kan hantera det. Vi framstår som en trovärdig organisation om vi förekommer media. Berättar vi om det själva blir det ingen grej i media.
 • Viktigt med en Vi-känsla på arbetet. Att man känner tillhörighet om såväl sitt team som hela kommunen.
 • Jag kan vara med och se hur andra ser på min arbetsgivare genom det jag kommunicerar utåt.

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef

Det ska vara möjligt att börja som sommarvikarie och sluta som enhetschef, kommunchef, specialist och så vidare Har man viljan och motivationen så ska man ha möjlighet.

Therese Thomasdotter, omsorgsförmedlingen

Therese Thomasdotter, omsorgs­förmedlingen

80% mer positiva efter en sommar i kommunens vård och omsorg

En fråga vi har ställt i enkäterna är om man har fått en mer eller mindre positiv bild av arbete i vård och omsorg efter sitt vikariat. Här svarar i snitt 80% att de är mer positiva till yrket efter sommaren. De flesta lyfter att arbetet är roligare än de trodde, att de uppskattar att göra skillnad och att de trivdes på sin arbetsplats.

Hälften vill stanna

Om vi tittar på de tre år vi frågat era unga sommarvikarier om de ville arbeta vidare efter sin period som sommarvikarier i vård och omsorg svarar hälften ja på rak arm, övriga svarar kanske och endast ett fåtal svarar nej.

Ser unga vård och omsorg som ett långsiktigt val?

Diagram om ungdomar ser vård som långsiktigt val.

Som ni ser av tabellen så finns det alltså ett relativt stort intresse att för vård och omsorgsyrken under en begränsad period:

36% av de svarande uppger att de kan tänka sig arbeta som personlig assistent under en begränsad period. För undersköterska när motsvarande siffra 29%.

Men endast 13% respektive 18% av de frågande kan tänka sig yrket långsiktigt. Hur kan vi förändra detta?

Viktigast i val av arbetsgivare

Men räcker “roligt” eller att “få möjlighet att göra skillnad” för att unga ska vilja stanna kvar på sikt eller satsa på ett jobb? Eller krävs det mer? I SKRs rapport “Unga om välfärdsjobben”, har de frågat vad som är viktigast i valet av arbetsgivare. En tredjedel tycker att karriär- och utvecklingsmöjligheter är avgörande. Hög lön, bra arbetsmiljö och trygg anställning ligger också högt.

Nu ska vi gå lite djupare kring just detta för att bena ut vad Krokom borde erbjuda, och hur Krokom borde jobba med detta för att bli en ännu er attraktiv arbetsgivare. Dags för diskussionsfrågor!

Diskussioner

Diskussionsfråga 1 - utvecklings­möjligheter

Diskussionsfråga 1 - utvecklings­möjligheter

Vad ska en drömarbetsgivare erbjuda när det kommer till karriär- och utvecklings­möjligheter? Lista några saker som är extra viktiga enligt er för att motiveras att stanna och satsa på en arbetsplats. Fundera även gärna på hur ni helst hade velat att det utformades.

Ex: löpande utbildning, tydlig karriär- och lönetrappa, specialistroller…? Bra sammanhållning? Vad skulle ni önska och hur borde det gå till?

Grupp 1

Utbildning eget ansvar eller arbetsgivarens? Om cheferna säger “Vi har en utbildningspott” - det kan vara svårt att veta vad man ska leta efter för utbildningar. Gör det mer lättillgängligt där arbetsgivaren tipsar om möjliga utbildningar.

 • Ta vara på resurser inom kommunen – lär av varandra och olika yrkesgrupper.
 • Mer samverkan mellan kommun och region.
 • Det är viktigt att man bli positivt bemött om man vill utvecklas.
 • Möjlighet till tjänstledigt till exempel för utbildning. Och att detta inte bemöts negativt.
 • Att man får gehör när man kommer med utvecklingsförslag. Inte “vi har alltid gjort så här”

Grupp 2

 • Utbildningar och traineeprogram för fler verksamheter
 • En stege i utvecklingsmöjligheter och ansvar. (Måste inte vara lön)
 • Premieras av att arbeta länge på samma arbetsplats/i kommunen (lön)
 • Ett tydligt förmedlande tidigt om vilka utvecklingsmöjligheter som finns.
 • Om man vill attrahera/behålla unga måste det förmedlas tidigt att det finns utvecklingsvägar. Prata om detta redan under sommarvikariat och i marknadsföring.

Diskussionsfråga 2 - så får ni unga att fortsätta på sikt

Diskussionsfråga 2 - så får ni unga att fortsätta på sikt

Många unga ser vård- och omsorg som temporära extrajobb. Vad är era tips till arbetsgivare som vill att unga ska se vård- och omsorg som ett långsiktigt val/karriär? Hur bör de arbeta för att få fler att utbilda sig/stanna? Ge gärna så konkreta exempel som möjligt.

Grupp 1

 • Ge vikarier en bredare bild av verksamheterna
 • Gör de delaktiga - visa att de har inflytande - Att de ex: får vara med på team träffar så de träffar fler och får vara delaktiga
 • Nätverk mellan verksamheter och roller ifall folk vill yrkesväxla inom kommunen.
 • Bli uppmuntrad till utbildning, att man känner sig stöttad
 • Att man blir personligt bemött som individ
 • Att man känner sig behövd som individ.
 • Man behöver bättre arbetsförhållanden för alla som jobbar inom en 24–7 verksamhet.
 • Den befintliga personalen mår dåligt när personalbristen blir större - vi behöver satsa på de som redan är här. Höja yrkets status.

Grupp 2

 • Presentera olika verksamheter/yrken genom studiebesök eller dylikt / t.ex. brevidgång med andra roller
 • Att andra yrkesgrupper presenterar sina yrken när de träffar nya
 • Att chefen säger att man vill ha kvar en efter sommaren.
 • Att man är välkommen tillbaka om man lämnar.
 • Finns det möjlighet att jobba längre över sommaren? Att du kan börja redan innan sommaren så att de får lära känna verksamheten tidigare?
 • Synlig chef under sommaren som checkar av. Chefsassistent eller chefstöd.
 • Känna sig sedd, att det finns en chef lättillgängligt.
 • Vad finns mer? Om man jobbar i hemtjänst kanske man vill se andra arbetsplatser och roller. “Jag såg bara sköterskan vid delegering”.
 • Be övriga personal presentera sig och sin roll när de träffar sommarvikarier. Påminn övrig personal om att vara ambassadörer för yrket.
 • Viktigt med uppföljning: Att chefen har ett samtal efter sommaren. “Vi vill ha kvar dig”
 • Visa sommarvikarier hur mycket de betyder.
 • Ett TACK efter sommaren

Anna Berkestedt Jonsson

Vi behöver påminna cheferna om detta.

Jag vet att du ska plugga i höst men vill du jobba någon dag i veckan?

Diskussionsfråga 3 - ordmoln

Diskussionsfråga 3 - ordmoln

 • Sätt ordet utveckla i mitten och gör en mind-map runt ordet där du associerar vad ordet står för
 • Ge ditt bästa tips till din arbetsgivare Krokokoms kommun på vilket sätt just du skulle få plats för din växtkraft

Svar

 • Stöd
 • Motivation
 • Utbildning
 • Kompetensutveckling
 • Uppmuntran
 • Sammanhållning
 • Delaktighet
 • Prioritering
 • Förbättra
 • Teamkänsla
 • Bibehålla
 • Lyssna in
 • Samverka
 • Personaluppskattning

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny