Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

En vecka fri från våld

en vecka fri från våld

Den här veckan uppmärksammas En vecka fri från våld, ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN som stödjs av Jämställd­hetsmyndig­heten, Sveriges kommuner och Regioner samt länsstyrelserna. Initiativet är årligen återkommande med utgångspunkten att våld går att förebygga.

Nu har det gått nästan ett år sedan Krokoms kommun, som den första kommunen i länet, undertecknade överenskommelsen med Länsstyrelsen om att arbeta långsiktigt med våldsprevention. Vad innebär det? Kommun­direktör Tomas Jonsson ger sitt perspektiv.

- Jag som ny kommundirektör är glad över att kommunen ingått denna överenskommelse. Mäns våld mot kvinnor är ett av samhällets största problem och det gläder mig att vi som kommun tagit ställning mot detta och beslutat att arbeta förebyggande mot våld. Överenskommelsen innebär att vi med stöd av Länsstyrelsen ska skapa en struktur och långsiktig plan för att förbygga våld. Krokoms kommun ska vara en trygg kommun att bo, leva och vistas i. Vi behöver skapa förutsättningar för trygga uppväxtvillkor för alla barn som växer upp i vår kommun. Vi vill skapa och arbeta för ett Krokom fritt från våld.

Hur långt har ni kommit?

- Vi har en processledargrupp med 2 sam­ordnare som arbetar aktivt med frågan. De håller just nu på med att kartlägga våldet i kommunen för att skapa en nulägesbild för att se var vi ska och behöver rikta insatser fram­gent. Vi arbetar även med att kartlägga kommunens styrdokument och insatser för att se hur vi strategiskt kan arbeta förebyggande.

Vad händer nu?

- Så snart kartläggningen är färdig har vi ett underlag att arbeta vidare från. Process­ledargruppen kommer att presentera resultatet av kartläggningen och komma med förslag på insatser som kan förebygga våld. Det kan handla om kunskapshöjande insatser om vad våld är och hur vi alla kan genom att veta vad våld är också förändra och förebygga våldet. De flesta förknippar våld med misshandel eller våldtäkt men det börjar långt tidigare än det, redan i skolåldern med attityder och normer.

Varför är detta arbete viktigt för dig?

- Krokoms kommun är den barntätaste kommunen norr om Mälardalen (eller Hammarö) och våra barn är vår framtid. Undersökningar visar på att våldet bland barn och unga ökar och vi behöver agera för att barn och unga ska växa upp under trygga förhållanden i vår kommun.

Meny