Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från Socialnämnden 28 juni

Socialnämnden höll möte i Krokoms kommunhus, ett axplock av beslut och ärenden som avhandlades rapporterar vi om här. Bland annat om att motverka ensamhet bland äldre och revison 2021.

Lite pojke i svensk landslagsdräkt spelar fotboll.

Revison 2021

Nämndens styrning av ekonomin har granskats av kommunens revisorer och i en rapport som kom i december förra året efterfrågades ett tydligare grepp kring ekonomistyrningen. Nämndens svar på revisionsrapporten understryker att en rad åtgärder har inneburit att förra årets ekonomiska resultat var det bästa de senaste sex åren. Jämfört med 2019 gjordes en resultatförbättring på 27 miljoner kronor.

Nämnden arbetar för ytterligare förbättringar med tydligare uppdrag till förvaltningen att ta fram konkreta handlingsplaner när resultatet förväntas bli negativt, såväl som att förstärka arbetet med att bibehålla de resultat som är positiva.

Nämnden ger också förvaltningen i uppdrag att bli ännu tydligare i mål, ansvar och att särskilja vilka åtgärder som är verksamhetsutveckling och vad som är konkreta besparingar.

Motverka ensamhet bland äldre

Nämnden gavs en lägesrapport gällande Demensprojektet som bedrevs i Hemtjänsten under 2021.

Ekonomin finns i form av stimulansmedel och de aktiviteter som togs fram under förra året kommer fortsätta även i år.
Demensprojektet syftar till att motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitén i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Exempel på aktiviteter är införandet av demensombud på varje arbetsplats, utbildningsinsatser för samtlig personal och fler tekniska stöd.

I projektet vill man också skapa fler förutsättningar för aktivt kontaktmannaskap.
Kontaktmannaskapet ska ge omsorgstagaren ett större eget inflytande och anpassning utifrån sitt individuella behov.
Kontaktmannaskap innebär att den som har beviljade insatser skulle kunna få en särskild kontaktman utsedd i personalgruppen.

Välfärdsteknik


Nämnden informerades om att läget avseende arbetet med utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Förvaltningens trygghetstekniker redovisade att utdelningen av nya trygghetslarmen löper på, att ramavtalet för mobila trygghetslarm är färdigt och att avrop sker under hösten samt att det digitala signeringssystemet är infört och uppskattat i verksamheterna.

LOV- Information om upphandlingsunderlaget

Inom Krokoms kommun kan medborgare som har beviljats biståndsbedömda insatser välja mellan kommunala eller privata utförare enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Privata företag som vill bli LOV-utförare ansöker om detta via Mercell Tendsign (upphandlingsverktyg).


För att bli godkänd som LOV-utförare behöver företaget uppfylla kvalificeringskrav och krav som specificeras i det av nämnden antagna upphandlingsunderlaget. Företag som kan uppfylla samtliga krav kan sedan godkännas som utförare av nämnden.

Ett tillägg som nyligen gjorts i upphandlingsunderlaget är det om servicetjänster enligt befogenhetslagen (städ, tvätt, inköp av matvaror, matleveranser). Servicetjänsterna riktar sig till kommunmedborgare som är 80 år och äldre och fordrar inget underliggande biståndsbeslut.

Nästa socialnämndsmöte sker den 29 augusti 2022.

Meny