Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Enkätsvar visar vad som är viktigt i vården

Nurse measuring blood pressure at senior woman patient in retirement home

Under februari och mars 2022 genomförde Region Jämtland Härjedalen till­sammans med länets kommuner enkätundersökningen "Vad är viktigt för dig vid kontakt med vården?". Nu har svaren kommit.

Enkäten, som riktade sig till vuxna invånare, handlade om upplevelser och erfarenheter av
hälso- och sjukvården. Resultaten av enkäten ger en bild av hur invånare i Jämtland
Härjedalen ser på hälso- och sjukvården.

– Den enkät som vi genomfört och analyserat ger oss en värdefull bild av vad invånarna
tycker är viktigt. Resultatet kommer att användas för att skapa en målbild för länet i
om­ställningsarbetet mot nära vård. Svaren ligger också i linje med resultat från liknande
undersökningar som gjorts i andra delar av landet, säger Veronica Molander, projektledare
och samordnare för länets kommuner, Region Jämtland Härjedalen.

Många positiva till digitala lösningar
Enkätsvaren visar på att invånarna har god kännedom om 1177 via telefon samt
webbplatsen 1177.se. Ungefär hälften skulle kunna tänka sig att träffa sin läkare via
videosamtal i stället för ett fysiskt besök och många kan gärna använda digitala hjälpmedel för att till exempel mäta sitt blodtryck själv.

– Hälso- och sjukvården står inför en omställning i hela landet. Det innebär bland annat att
den digitala tekniken är och kommer bli en viktig del i arbetet. Därför ställde vi dessa frågor och det är intressant att så många är positiva till användningen av digitala hjälpmedel, säger Veronica Molander

Frågor om nuläge
För att utveckla hälso- och sjukvården ställdes frågor om hur den uppfattas i dag utifrån de
olika vårdformerna hälsocentral, specialiserad vård samt kommunal hälso- och sjukvård i
hemmet. Resultatet visar att invånarna generellt sett har en positiv upplevelse av vården
när det gäller bemötande och upplevelsen av att få hjälp när man behöver det. Däremot
skattas områden som tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och uppföljning något lägre.
I enkäten fanns tre frågor där deltagarna ombads berätta vad de anser är viktigt i vården,
om det finns något deltagarna oroar sig för gällande vården och vilka områden de anser är
viktigast att förändra. Svaren går ofta in i varandra: det man oroar sig för är ofta detsamma
som man önskar ska förbättras.

Goda kontaktvägar
Resultatet visar också på betydelsen av att bli sedd utifrån ett helhetsperspektiv – inte bara utifrån symtom/diagnos, att få möjlighet till fast läkarkontakt, att det finns enkla och
framkomliga kontaktvägar och att vård kan ges inom rimlig tid samt att samordning sker
mellan vårdenheter. Deltagarna lyfter också vikten av att personalen har goda
för­ut­­sätt­ningar att bedriva sitt arbete. Du kan ta del av resultatet från enkätunder­sök­ningen på Region Jämtland Härjedalens webbplats via länken:

Ta del av resultatet av undersökningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Meny