Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Med människan i fokus

Illustration om nära vård

Just nu pågår en stor och viktig om­ställning inom vården och omsorgen i hela Sverige. Målet är en god, nära och samordnad vård som även fo­kuserar på att förebygga och främja hälsan. Vägen dit är att, i högre ut­sträckning än idag, sätta patientens behov och förutsättningar i centrum.

Omställningen är nationell och har sitt ursprung i ett riksdagsbeslut år 2020 samt i en överens­kommelse mellan regering och Sveriges kommu­er och regioner (SKR). Målet är att patienten ska vara delaktig och att en nära och tillgänglig vård ges på primärvårdsnivå. Sjukhusvård ges när det krävs. Helena Ivansson är samordnare för Krokoms arbete med omställningen till nära vård och hon tar ett par samhällsmedborgare, som vi kan kalla Karin och Kalle, till hjälp för att illustrera vad det handlar om.

– Om Karin eller Kalle har fler vård- och om­sorgsbehov och det är fler aktörer som kopplas in för de olika behoven ska primärvården stödja, samordna och koordinera. Alla, inklusive Karin och Kalle, ska känna till planen och vad som är nästa steg, säger Helena Ivansson.

En viktig del är att olika huvudmän ska samver­ka gemensamt i vårdnivån primärvård.

– Vi har förstås gett god vård och omsorg även tidigare men inte strukturerat och inte med fokus på personcentrerad vård, säger Helena Ivansson.

För att nå målet behöver kommuner och regio­ner samverka och i Jämtland pågår ett intensivt arbete både länsgemensamt och i kommunerna i en lokal samverkansarena. Helena Ivansson berättar att Krokoms sam­verkansarena har kommit en bra bit på väg i det här arbetet och att det pågår många bra initiativ redan idag som främjar målsätt­ningen om en personcen­trerad, nära och tillgänglig vård.

– Vi har till exempel en teknisk apparat, Mobi­med, som gör det möjligt för sjuksköterskan att ta vissa prover och göra bedömningar hemma hos patienten, det är ett gemensamt samarbete med hälsocentralen. Snart kommer det även att vara möjligt att använda Mobimed i kontakt med läka­ren från patientens hem, säger Helena Ivansson.

Primärvården kommer bli den naturliga vägen in men nära vård bygger på en tät samverkan mellan ett stort antal aktörer. Vilka aktörer som behöver samverka är beroende på vilket behov Karin och Kalle har och vilken ålder det är på Karin och Kalle. Det kan vara hälsocentralerna, kommunens elevhälsa, skola, hälsa- och sjuk­vård, stöd och service, individ- och familjeom­sorg, sjukhusets specialiserade vård, företags­hälsovård och statliga myndigheter.

– Det här är en ganska omfattande omställ­ning med tanke på att den omfattar många olika aktörer och att det sätt vi har jobbat på är väl in­arbetat sedan lång tid tillbaka. Jag tror att vi som arbetar inom vård och om­sorg behöver ändra mindset. Det behövs mod att testa nya roller och arbetssätt för att på sikt hitta ett hållbart sätt att ge våra medborgare en god och nära vård, säger hon.

På nationell nivå pågår omställningen för fullt just nu. Till och med år 2023 får regionerna pengar varje år för att säkerställa att arbetet går i mål. Helena Ivansson berättar att engagemanget är stort, både på regional och lokal nivå.

– Det finns ett driv och en vilja hos alla jag möter. Jag ser bara vinster med det här och jag ser verkligen fram emot den närmaste tiden när vi får omsätta olika idéer i verkligheten. Allt för våra medborgares bästa, avslutar Helena Ivansson.

Meny