Translate site

Startsida Krokoms kommun

Definitioner

Lågintensiv motion är till exempel promenader, cykelturer.

Högintensiv motion är till exempel löpning, simning, spinning.

Arbetsplatsträff – regelbundna träffar som äger rum i arbetslaget och utgör en naturlig del av verksamheten.

Brukare är ett samlande begrepp för kunder, klienter, medborgare, vårdtagare, elever med flera.

Arbetsgrupp är den grupp du tillhör och som har samma chef.

Chef är den person som ansvar för verksamhet, budget, personal och arbetsmiljö och den som du har utvecklingssamtal och lönebeskedssamtal med.

Kränkande särbehandling – Ingen ska behöva bli utsatt för någon form av sexuella trakasserier, kränkande särbehandling, hot eller våld. Om man känner sig utsatt på något sätt är det viktigt att söka stöd.

Med kränkande särbehandling menas återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap, exempelvis mobbning.

Med sexuella trakasserier menas ett ovälkommet uppträdande av sexuell natur, som kränker arbetstagarens integritet på arbetsplatsen. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar, jargong eller bilder som är sexuellt anspelande. Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att de är ovälkomna. Det är den som är utsatt som avgör vad som är kränkande och vad som gör att till exempel arbetsplatsen känns otrygg.

Med trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetstagares värdighet och som har samband med kön. Det kan handla om nedsättande skämt, generalisering av könens egenskaper, osynliggörande eller ignorerande.  

Könsöverskridande identitet eller uttryck – att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Etnisk tillhörighet – nationellt, regionalt eller etniskt ursprung, hudfärg, dialekt eller annat.

Religion – trosuppfattning.

Funktionsförmåga – varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Sexuell läggning – bisexuell, heterosexuell eller homosexuell läggning.

Uppdaterad 2012-09-04 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se