Snötippar, snöupplag och snö från tomten

Flicka kastar snö i luften

Snötippar kan i vissa fall vara bygglovspliktiga, till exempel om snömassor transporteras från ett område till ett helt annat område. Snötippar definieras och regleras både som upplag och som miljöfarlig verksamhet. Det är bygg- och miljönämnden som har tillsynsansvaret.

Det är förbjudet att dumpa snömassor i vatten eller på is över sjöar och vattendrag utan dispens. Länsstyrelsen är prövningsmyndighet i sådana fall.

På land behövs generellt inte något tillstånd enligt miljöbalken för snötippar, med undantag för områden som är skyddade enligt 7 kap. miljöbalken. Kontakta kommunen för vidare vägledning vid oklarhet om vilka områden som är skyddade och vilka bestämmelser som gäller.

Snö som styrs ihop från gator vid snöfall eller under snösmältningen om våren, är att betrakta som dagvatten.

Det som göms i snö kommer fram i tö

Det som göms i snö kommer fram i tö

Snömassor kan innehålla skräp, och därför kan området behöva städas när snön har smält. De kan också innehålla föroreningar som kan överföras till sjöar och vattendrag i samband med snösmältning. Den som är ansvarig för snötippen har ansvaret att städa och att i största möjliga mån se till att föroreningar inte överförs till sjöar och vattendrag.

Kommunens ansvar

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare

Om det blir för fullt med snö inne på din tomt eller gård måste du som fastighetsägare själv bekosta bortforslingen till särskilda snötippar.
Du får inte tippa snö på område med detaljplan där kommunen är ansvarig för allmän plats. Om du lägger ut snö från fastigheten på gatan eller plogvallen kan den bli en trafikfara. Ofta förs den snö du har skottat ut på gatan in på grannens infart när plogbilen kommer.

Regler och information gällande snöupplag

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny