Miljöfarlig verksamhet

Olika sorters batterier.

Vissa miljöfarliga verksamheter behöver ett tillstånd eller en anmälan innan den startas. Här kan du läsa mer om vad som gäller för din verksamhet. Bygg- och miljönämnden ansvarar för att se till att miljöfarliga verksamheter i kommunen uppfyller de krav som ställs enligt Miljöbalken.

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Bland annat stöttar vi verksamheter med information kring vad om gäller kring anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter som exempelvis avfallshantering, lantbruk, avloppsrenings­anläggningar, motorbanor och industriverksamhet.

Kontakta kundcenter på 0640 161 00 så kopplar de dig till en handläggare om du behöver hjälp.

Cisterner

Cisterner

Du som lagrar eller hanterar brandfarliga vätskor är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt så inte mark eller grundvatten skadas. Här finns information om hur du anmäler eller avanmäler en cistern samt vilka speciella krav som gäller inom vattenskyddsområde.

Information om installation av anordning för förvaring av brandfarlig vätska

När du installerar en cistern som ska innehålla brandfarlig vätska eller spillolja ska du anmäla den till bygg- och miljönämnden minst 4 veckor innan du börjar använda den. Det gäller också om du ska hantera brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Informationsplikten gäller:

  • Cisterner som rymmer mer än 1 m3 i eller ovan mark
  • Hantering av mer än 150 liter i vattenskyddsområde i cistern eller lösa behållare

Kontroll av cistern och sekundärt skydd

Cisterner och sekundärt skydd ska kontrolleras av ett ackrediterat företag med jämna mellanrum för att se till att cisternen samt anslutna slang- och rörledningar är hela och täta. Oftast ska kontroll ske vart 6:e eller vart 12:e år, beroende på vilken typ av cistern det gäller och om den står i ett vattenskyddsområde eller inte.

Du ska spara den senast utförda kontrollrapporten för att kunna visa upp den om det efterfrågas.

Krav på konstruktion, tillverkning, installation och kontroller av cistern regleras i MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor.

Cistern som tas ur bruk

Om du slutat använda din cistern ska du informera bygg- och miljönämnden om det. Kontakta kundcenter på 0640 161 00 så kopplar de dig till en handläggare.

Kontakta gärna oss på bygg- och miljöavdelningen när du ska ta din cistern ur bruk. Det är viktigt att den töms, rengörs och fylls igen på rätt sätt. Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska lämnas som farligt avfall på en återvinningsstation.

En cistern som har legat i marken bör tas upp när den slutar användas, om det inte går ska den fyllas med sand. Om den grävs upp måste marken omkring cisternen provtas av en sakkunnig för att se om det finns föroreningar runtomkring. Om marken visar sig vara förorenad ska du genast kontakta bygg- och miljöavdelningen. Innan du gräver bort jord ska du lämna in en anmälan om sanering till oss.

Petroleumprodukter inom vattenskyddsområde

För att motverka skador på vattentäkter finns det speciella regler för hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområden. Alla cisterner och rörledningar måste exempelvis ha ett sekundärt skydd och en skylt med texten ”Vattenskyddsområde” och information om cisternen. Det gäller även mobila cisterner som används tillfälligt inom ett vattenskyddsområde.

Skada vid oljeutsläpp

Mark, vatten, växter och djur kan skadas vid utsläpp av olja från läckande cisterner. Även små läckage kan ha förödande effekter på dricksvattnet och göra det otjänligt för användning under lång tid. Om du upptäcker att din cistern har läckt, ska du genast kontakta bygg- och miljöavdelningen om detta.

Kraven om cisterner regleras i föreskrifter från Naturvårdsverket, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap och vattenskyddsföreskrifterna.

Förorenade områden

Förorenade områden

Spår från gamla verksamheter kan finnas kvar långt efter att de har avslutats. Spåren kan bestå av föroreningar i till exempel mark, byggnader eller i grundvattnet. Många av föroreningarna har funnits under lång tid och kommer att finnas kvar om vi inte gör något åt dem. Här kan du läsa om vart det finns förorenade områden i Krokoms kommun, och vad du ska göra om du upptäcker förorenad mark.

Var finns det förorenade områden i Krokoms kommun?

Länsstyrelserna har samlat Krokoms kommuns förorenade eller misstänkt förorenade områden i en karta:


Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny