Hissar

Ett finger trycker på en knapp i en hiss.

Det är viktigt att hissar och vissa andra motordrivna anordningar installeras och kontrolleras på ett korrekt sätt så att ingen kommer till skada när hissen används. Den som äger hissen är ansvarig att den kontrolleras.

Den som äger eller annars ansvarar för en motordriven anordning, till exempel en hiss, är ansvarig för att den:

  • kontrolleras
  • inte används om det inte finns ett godkänt besiktningsprotokoll

När ska anordningen kontrolleras?

När ska anordningen kontrolleras?

  • Innan anordningen tas i bruk första gången (första besiktning)
  • Med intervaller på minst 6 månader och högst 6 år (återkommande besiktning)
  • Innan anordningen för första gången tas i bruk efter att ha ändrats (revisionsbesiktning)

Vem kontrollerar?

Vem kontrollerar?

Kontrollen ska göras av ett företag som har rätt att besiktiga motordrivna anordningar. Företaget kontrollerar att anordningen uppfyller de krav på skydd för säkerhet och hälsa som krävs och skriver ett besiktningsprotokoll. Om anordningen har brister som har betydelse för säkerhet och hälsa skickar de besiktningsprotokollet till bygg- och miljönämnden.

Vad händer om hissen används utan godkänd besiktning?

Vad händer om hissen används utan godkänd besiktning?

Den som äger eller ansvarar för en hiss eller annan motordriven anläggning utan att ett godkänt och gällande besiktningsprotokoll finns kommer att påföras en sanktionsavgift som bygg- och miljönämnden beslutar om utifrån bestämmelser i plan- och bygglagen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny