Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel

Förkyld kvinna.

Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket. När anmälan är gjord kan du påbörja försäljningen. Här hittar du information om hur du ska gå till väg.

Anmäl på Läkemedelsverket

Lämna din anmäla via e-tjänst på Läkemedelsverket.

e-tjänst på läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förändringar i verksamheten eller i anmälda uppgifter ska anmälas till Läkemedelsverket. Anmälan ska göras innan förändringen genomförs. Tänk också på att anmäla om du har för avsikt att avsluta verksamheten.

Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av denna lag och bygg- och miljönämnden kontrollerar att lagen och bestämmelserna följs. Brister rapporteras till Läkemedelsverket.

Försäljaren ska varje månad lämna uppgifter om försäljning till

e-halsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka regler gäller?

Vilka regler gäller?

Försäljaren är skyldig att utöva särskild egenkontroll och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Läkemedel ska förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personalen och åtskilda från produkter som inte är läkemedel. Vidare ska det tydligt framgå att produkterna är läkemedel.
Det ska dessutom finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet att sälja receptfria läkemedel till den som inte fyllt 18 år. För att kunna förvissa sig om att konsumenten fyllt 18 år, krävs någon form av legitimationskontroll eller annan kontroll som kan återge information om konsumentens ålder.

Nikotinläkemedel får heller inte säljas om man misstänker att läkemedlet kommer att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år (langning).

Receptfria läkemedel får endast säljas i originalförpackning, det vill säga förpackningen får inte delas upp och säljas.

Vad händer om jag bryter mot lagen?

Vad händer om jag bryter mot lagen?

Den som säljer receptfria läkemedel utan att först ha anmält försäljningen till Läkemedelsverket eller lämnar ut läkemedlen till den som inte fyllt 18 år kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny