Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Samhällsbyggnads-nämnden 14 juni

Lupiner på äng

Säkert och hälosamt vatten, ekonomisk utmaning och faställd plan för mer tillväxt var några ärenden ur senaste sammanträdet.

Vårt vatten och förbrukningen

Idag används rent dricksvatten ur spol- och brandposter i kommunen av en mängd olika verksamheter som skolor, företag och idrottsföreningar.
Exempelvis för att vattna gräsplaner och isbelägga isbanor. Rent dricksvatten är en viktig resurs när en kommun växer, och fler människor flyttar in till kommunen. Sett ur ett miljöperspektiv är det bättre att finna andra lösningar än att slösa med rent dricksvatten till isbeläggning, eller vattning av gräsplaner.
Det finns även en risk för smitta i vattenkollektivet/vattenabonnenterna samtidigt som vi inte får kontroll på förbrukningen fullt ut.
Förslaget är att låta installera så kallade vattenkiosker och låsa brandposterna, samt kunna ta betalt för tjänsten.

Vatten är avgiftsbelagt, och inte skattefinansierat och övriga får idag bära en kostnad för där vi inte har kontroll över förbrukningen.

Nämnden beslutade att bevilja igångsättning av de föreslagna investeringarna och att det sker inom redan beviljade ramar för investeringar.

Vattentillgången utreds

Inom investeringsbudgeten har det föreslagits att utreda utbyggnad av befintligt, eller ett nybygge av ett nytt vattentorn i Krokom och Aspås samhälle.

Detta förslag har en positiv inriktning och syftar till att säkerställa tillgången till rent vatten i takt med att samhällena växer och attraherar nya invånare.

Det gäller att ta höjd för framtiden och se till att magasinvolymen räcker till, undvika sämre funktion och ökade driftkostnader.

I första hand kommer det att utredas om det är tekniskt möjligt att bygga ut det befintliga vattentornet med en extra magasinsdel. Genom denna åtgärd skulle man kunna öka kapaciteten och möta de växande behoven på ett hållbart sätt. Om det visar sig vara omöjligt, kommer alternativet att bygga ett nytt vattentorn på samma plats att undersökas noggrant.

Detta kommer att gynna både nuvarande och framtida invånare och stödja en hållbar och välmående miljö för alla.

Tufft ekonomiskt läge

Samhällsbyggnadsnämnden har en budget för 2023 på 61,7 miljoner kronor. Nu står vi inför ökade kostnader för hyror och brist på intäkter från hyror. Budgeten påverkas också negativt av höjda kostnader då mycket har blivit dyrare jämfört med tidigare år. Tillsammans innebär detta att vi nu går mot ett underskott på över 5 miljoner kronor, vilket motsvarar mer än 8 procent av årsbudgeten.

Så hanterar vi det

För att ta hand om underskottet arbetas det aktivt för att vara effektivare och minska kostnader.Inför nästa år ser det fortsatt besvärligt ut, men redan nu finns det listade åtgärder för nämnden att hålla sig till som ligger inom budget.

Det handlar om olika sätt att spara pengar, till exempel att inte anställa ny personal eller ersätta befintlig personal, skjuta upp tidigare planerade kostnader, minska bidrag osv. Målet är att göra kloka val för att klara av några tuffa år och fortsätta driva den positiva utvecklingen av Krokoms kommun med fler invånare och livskraftiga företag.

Försäljning av fastighet i Aspås

En fastighet som kommunen köpte in för att kunna utveckla barnomsorgen i Aspås för att lösa platsbristen inom barnomsorgen ska säljas eftersom den inte går att nyttja till det den var tänkt för. Försäljningen ska ge medel till andra åtgärder, och minskar även kommande driftkostnader.

Kommunen jobbar vidare med att finna en lösning på platsbristen i Aspås.

Plandirektiv Ås

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar direktiven för att ta fram ett planprogram för att utveckla Ås centrum.
Ett sådant direktiv ska peka ut själva omfattningen och inriktningen för arbetet med planen.

En plan för att utveckla Ås, som är kommunens största tillväxtområde, har för ögonen att utöka byggrätten för idrottshall, ge ökad kommunal service som skola/förskola samt skapa en trygg och säker i miljö i Centrala Ås.
Meningen med direktiven är även att få till en sammanhållen, långsiktig planering, och hålla koll på kostnaderna.

Vi önskar alla en skön ledighet i sommar:

Meny