Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Så jobbar vi tillsammans med polisen

Polis och Krokoms kommun undertecknar medborgarlöfte om att förebygga brott.

Vi i Krokoms kommun och Polisen är fast beslutna att skapa en trygg och säker miljö för alla våra medborgare. Sedan mitten av förra decenniet har vi samarbetet för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället.

Det är genom våra gemensamma kraft och engagemang som vi kan göra verklig skillnad.

- Kommunen och Polisen har en samlad lägesbild för Krokoms kommun bestående av brottsstatistik, dialog med sina anställda och framförallt med Krokoms kommuns medborgare. Utifrån den lokala lägesbilden har polisen och kommunen valt ut tre fokusområden att samverka extra kring, säger kommunpolisen Mariana Handler.

Tre fokusområden

För det första att bekämpa och förebygga tillgång till narkotika och en allt liberalare syn på droger bland unga. Tidiga insatser, med utbildning och information kan minska användningen av droger.

Det andra området är bedrägerier, i synnerhet mot äldre som är ett allt mer växande samhällsproblem.

-   Vi behöver ta ett grepp på det digitala utanförskapet, utbilda och informera både våra äldre medborgare, men även vår egen personal inom hemtjänsten, berättar kommunalrådet Maria Jacobsson(S).

Lokalpolisområdets chef August Knutsson pekar ut några viktiga samverkansformer för att uppfylla löftet att få ned bedrägerierna i kommunen.

-  Det är vår ambition, genom information utåt, utbildning och allt mer säkra betalnings­lösningar från banker och så vidare tror jag vi kommer se det, säger han.

Det tredje området är trafiksäkerheten kring skolor och förskolor.

Tillsammans med Polisen ses trafikbeteenden över och kommunen arbetar ständigt med att identifiera och förebygga trafikfaror.

Närvaron ska öka

Polisens närvaro i Krokoms kommun ska öka, på platser som är relevanta utifrån vad me­dborgarna har angett i undersökningen. Sedan i våras har poliskontoret i Krokoms tätort öppnat, där kommunpolisen Mariana Handler utgår från.

Tillsammans med kommunala bostadsbolaget Krokomsbostäder ska samverkan ske för att tidigt identifiera stök och bråk som kan vara kostsamt och påverka den upplevda tryggheten negativt.

Läs mer om vårt gemensamma arbete och vad det går ut på nedan.

Medborgarlöften 2023-2024

Medborgarlöften 2023-2024

Narkotika

Polisen och kommunen berättar om risk och skyddsfaktorer för att ung­domar inte ska hamna i missbruk och kriminalitet. Informationen kommer att erbjudas föräldrar till barn i hög­stadiet med utgångspunkten två till tre skolbesök per termin.

 • Kommunen erbjuder föräldrar med barn 0-17 år, upp till fem råd- och stödsamtal för stöd utifrån utmaningar i föräldrarollen.
 • Kommunen kommer i sam­verkan med kultur och fritids­enheten arbeta för erbjuda barn och ungdomar en teaterföre­ställning som berör barns upplevelser av att växa upp i missbruksförhållanden.
 • Polisen kommer aktivt arbeta för tidig upptäckt av ungdomar som brukar narkotika och för att minska tillgången av narkotika i kommunen.

Trygghet

Olika trafikmiljöer är en vanlig orsak till upplevd otrygghet bland kommunens medborgare. Polisen och kommunen kommer därför att genomföra åtgärder för att öka medborgarnas upplevda trygghet kopplat till olika trafikmiljöer. Polisen och kommunen lovar medborgarna:

 • Kommunen kommer i sam­verkan med polisen att se över trafikmiljöerna vid kommunens skolor under 2023/2024 för att identifiera och arbeta för att förhindra trafikfaror.
 • Polisen kommer att markant öka sin närvaro i kommunen och på specifika platser som medborgarna upplever som otrygga.
 • Polisen kommer att jobba riktat mot farliga beteenden i trafiken. Övriga åtgärder för att tidigt kunna agera mot brott och otrygghet:
 • Kommunen, polisen och Krokomsbostäder kommer att bedriva EST (Effektiv sam­ordning för trygghet) i syfte att tidigt identifiera stök och bråk som kan bli kostsamt och påverka medborgarnas upplevda trygghet negativt.

Bedrägerier

Det anmäldes 163 bedrägeribrott i Krokoms kommun 2022, bedrägeri­brott var det vanligaste brottet i Krokoms kommun år 2022. Att bli utsatt för bedrägeri kan liknas vid den identitetskränkning som en brotts­utsatt utsätts för vid ett inbrott. De ekonomiska konsekvenserna kan vara betydande och drabbar ofta redan utsatta människor i samhället.

Polisen och kommunen lovar därför att arbeta förebyggande genom att genomföra kunskapshöjande insatser till medborgarna. Målet är att antalet bedrägeribrott ska vara färre än 145st 2024. Polisen och kommunen lovar medborgarna:

 • Polisen och kommunen kommer att genomföra en riktad informationsinsats till samtliga medborgare som har hemtjänst.
 • Polisen kommer att erbjuda riskgrupper fysiska träffar för att öka deras kunskap gällande bedrägerier och hur de kan skydda sig.
 • Krokoms kommun kommer att arbeta för att kunna erbjuda riskgrupper utbildningar och information för att öka deras kunskap gällande bedrägerier och hur de kan skydda sig samt hur personer över 65 år kan använda mobilen och dator.
 • Polisen och kommunen kommer att via sociala medier varna medborgarna när polisen får vetskap om nya former av bedrägerier.

Meny