Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från kommun­styrelsen 19 april

Little winter fishing rod ice

Kommunstyrelsen har sammanträtt och några ärenden på listan handlade om ekonomi, satsningen på konstgräs i Ås och nytt samverkansavtal med polisen.

Ekonomin och årsredo­visningen

2022 blev som bekant ett gott ekonomiskt år för Krokoms kommun. I takt med samhälls­utveckling med hög inflation, höga elpriser, lokalkostnader, och matpriser pressas dock Krokoms kommun i inledningen av 2023. Prognosen framåt visar att vi, på grund av de höga kostnaderna, behöver strama åt för att klara lagkraven på ekonomi i balans. Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige avsätter 51,9 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven enligt gällande regelverk.

Avtal klart och medel betalas ut för konstgräs Ås

Projektet Ås konstgräsplan har tidigare beviljats stöd från Krokoms kommun med 700 000 kr samt 1 450 000 kr.

Av det återstår nu 1 020 000 kr som ska betalas ut då avtalet mellan Krokoms kommun och Ås IF gällande kommunala bokningstider har godkänts i kommunstyrelsen. Avtalet reglerar att det är möjligt för alla föreningar att boka tider.

Krokoms kommun och polisen tecknar sam­verkansavtal

Vid varje ny mandatperiod tecknas ett nytt samverkansavtal mellan Krokoms kommun och Polismyndigheten. Målet är att med gemen­samma insatser jobba med att förebygga brott, och se till att det är ett tryggt och säkert samhälle.

Samverkan sker utifrån vad polisen och kommunen har fått klart för sig, utifrån dialoger med medarbetare inom respektive organisation och dialoger med medborgare i kommunen, samt brottsstatistik.

Med en gemensam lägesbild kring den lokala problembilden i Krokoms kommun har flera fokusområden för samverkan kunnat identifieras, bland annat att motverka narkotikamissbruk och mängdbrott samt att skapa trygga miljöer.

Meny