Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från Socialnämnden 13-14 mars

Group of people of all ages holding a plant in dirt

Utredning av nytt gruppboende i Krokom, tydligare information om medboende och införande av personligt ombud var några av de ärenden som Socialnämnden hanterade under mötet.

Personligt ombud

Socialnämnden beslutade att Krokoms kommun inför personligt ombud. Personligt ombud riktar sig till människor som har psykisk funktionsnedsättning och har behov av stöd med det vardagliga som samhället står för. Ombudet ska kunna ta tillvara den enskildes rättigheter och hjälpa till med de rättigheter som en människa har, och att den får de insatser den har rätt till bland annat runt ekonomi, vård och andra samhällsfunktioner. Beslutet innebär att personligt ombud införs från och med i år och att avtal tecknas med grannkommunen Östersund som huvudman.

Samordning av insatser ska bära frukt

Samordnad individuell plan, så kallad SIP, ska tas fram när en person har behov av olika insatser som behöver samordnas mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Syftet är bland annat att personen det berör ska kunna vara delaktig i planering och genomförande av sin egen vård och omsorg.
Rektorerna i Krokom har uttryckt att de ska kunna ha möjlighet att kalla till SIP, vilket socialnämnden ställer sig bakom.

Medboende ska klargöras

Krokoms kommun har sedan 2011 ett beslut som ger den medboende rätt att bo kvar efter att partern med beslut om särskilt boende avlidit.
Men informationen kring vad som gäller behöver framgå tydligare i hyreskontraktet. Socialnämnden beslutade därför att informationen om att en kvarboende, då ett medboende inom särskilt boende upphört, erbjuds en ersättningsbostad inom särskilt boende eller i en ”vanlig” lägenhet utanför det särskilda boendet ska framgå i bilaga till hyreskontraktet samt att det nogsamt informeras om detta då hyreskontrakt tecknas.

Förutsättningar för nytt gruppboende

Krokoms kommun har under många år haft ett tydligt behov av ett gruppboende som riktar sig till enskilda med beslut om boende eller stöd i sitt boende enligt socialtjänstlagen, ett så kallat SoL-boende. Det handlar om människor med social och/eller psykiatrisk problematik av en omfattning som gör olika boendeinsatser nödvändiga.

Nämnden beslutar därför att beställa en projektering och byggnation av ny gruppbostad med fem lägenheter (livslångt boende) samt ytterligare tre för korttidsboende, kostnaden tas från den beslutade investeringsbudgen i Samhällsbyggnadsnämnden.

Det beslutades i samma ärende att Saby utreder att boendet ska vara placerat i Krokoms centralort, innehålla hjälpmedelstvätt, utrymmen för dusch, bastu, varmbad och omklädningsrum.

Nästa sammanträde i Socialnämnden sker den 24 april.

Meny