Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari

Två händer sammanfogar en pussebit

Krokoms kommun motsätter sig ansökan om provborrning. Vi satsar på att motverka mäns våld mot kvinnor. Ett avtal är på gång rörande föreningslivet och Ås konstgräsplan. Det är några av de ärenden som kommunstyrelsen hanterade.

Krokoms kommun motsätter sig ansökan om undersökningstillstånd

Kommunstyrelsen har givit remissvar till Bergsstaten angående ett bolags ansökan om undersökningstillstånd för Nöjdfjället . Vi motsätter oss att undersökningstillstånd ges på den utpekade platsen. Kommunen tar inte ställning för eller emot gruvdrift generellt, men anser att det aktuella området är olämpligt för den ansökta verksamheten.

Några av skälen är att är att området ligger inom ett natura 2000-område och naturreservat, samt utgör riksintresse för rennäringen eftersom det är kalvningsland. Området är även riksintresse för friluftslivet och berikande kulturupplevelser. Flera turistföretag har verksamhet i området som vintertid har god tillgång till snö, med tur- och utförsåkning. Området har ett lågt PH-värde(försurat) vilket medför risk att metaller kan lösa sig lättare i vatten. Det gör att eventuella borrade hål måste gjutas igen eller pluggas på annat sätt för att inte läcka.

Om Krokoms kommuns hållbarhetsstrategi

I Krokoms kommuns hållbarhetsstrategi, fastställd av kommunstyrelsen 2018, framgår det under stycket om energi 2.5.2 att ingen uranbrytning eller brytning där uran är en biprodukt ska ske i kommunen, och inte heller någon brytning av vanadin i alunskiffer. Vi motsätter oss även prospektering och provborrning av uran samt alla mineraler i uranrika områden.

Utbetalning på gång till föreningslivet

Nu har ett avtal presenterats om fortsatt finansiering av projektet Ås Konstgräsplan från kommunens sida. Kommunstyrelsen ska gå igenom det för att fatta beslut om det vid nästa sammanträde. Avtalet ska ge samtliga fotbollsföreningar i kommunen tillgång till framtida Ås konstgräsplan. Möjligheterna ökar därmed för fotbollsföreningar inom kommunen att bedriva träning och tävling. Kommunstyrelsen beslutade att 430 000 kr av totalt sökta 1 450 000 kr ska utbetalas mot fakturakopior. Resterande del betalas ut när avtalet mellan kommunen och Ås IF är undertecknat.

Mäns våld mot kvinnor är allas angelägenhet

Att bryta våld i nära relationer är såklart viktigt att medverka till, för det är ett samhällsproblem och går ofta ut över barn och unga. Kommunstyrelsen beslutade att gå på kommundirektörens förslag om att bidra med lika mycket som Länsstyrelsen, 200,000 kr, i en bred satsning inom kommunen. Satsningen består i att utbilda processledare och samordnare i flera nämnder för att arbeta med att motverka mäns våld mot kvinnor. Utbildningen ska genomföras tillsammans med Länsstyrelsen och organisationen Män.

Meny