Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Beslut om byggstopp för fastighetsägare

grävmaskin

Två markägare som äger en gemensam fastighet har fått beslut om ett omedelbart byggstopp.

Bygglovsenheten har vid besök på plats den 17 november sett att det pågår byggnadsarbeten på den aktuella fastigheten trots att det saknas bygglov.

Vid tillsynsbesök den 18 november kunde Bygg- och miljöavdelningen konstatera att det var två manskapsbodar placerade på fastigheten.

Beslutet innebär att arbete måste stoppa på fastigheten till dess att bygglov sökts och beviljats samt att startbesked för åtgärden getts. Beslutet gäller omedelbart.

Skäl till beslut

Om det är uppenbart att ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller någon annan åtgärd strider mot plan- och bygglagen, en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av plan- och bygglagen, får byggnadsnämnden förbjuda att arbetet eller åtgärden fortsätter.

För mer information kontakta:
Andreas Sundelin, byggnadsinspektör
Bygg och miljöavdelningen
Telefon: 0640 161 00

Meny