Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Polisens undersökning visar ökad trygghet

Två personer är ute och går efter en mörk väg

Polisen genomför varje år en trygghets­under­sökning. I Krokoms kommun har den upplevda tryggheten ökat över tid. I 2022 års mätning anger 91 procent att de känner sig trygga.

Jämfört med tidigare års undersökningar har den upplevda tryggheten ökat. År 2020 svarade 76,5 procent att de kände sig trygga, år 2021 var andelen 86 procent och 2022 hade den ökat ytterligare till 91 procent. Det som påverkar att man känner sig trygg är god grannsamverkan, alla känner alla, lugn miljö och relativt låg kriminalitet.

Totalt uppger 9 procent att de känner sig otrygga. Bland de svarande männen uppger 6 procent att de känner sig otrygga, av de svarande kvinnorna uppger ca 11 procent att de känner sig otrygga. Ett flertal av de svarande männen och kvinnorna uppger oro kopplat till olika trafikmiljöer och vägen mellan Rödön och Ytterån nämns av flera som otrygg på grund av höga hastigheter, centrala Krokom upplevs av några svarande som otryggt.

Andra orsaker till upplevd otrygghet hos de svarande är rädsla för att utsättas för våld/kränkningar, närvaro av personer som är påverkade av alkohol samt låg polisiär närvaro vilket gör att man inte får den hjälp man behöver i tid.

På en fråga om de känner sig otrygg eller trygg på nätet uppger 17 procent av kvinnorna att de känner sig otrygga på nätet. Bland männen var det endast 4 procent som uppgav att de kände sig otrygga på nätet. Orsak till upplevd otrygghet uppges vara rädslan för att bli utsatt för bedrägeri och rädsla för att få sin identitet kapad.

Fakta om undersökningen

I Krokoms kommun svarade totalt 152 personer på enkäten. Jämfört med undersökningen 2021 är det en ökning med ca 13 procent. Av de som svarade på årets undersökning var 100 kvinnor och 50 män och två stycken identifierar sig med annan könsidentitet. Av alla svarande har 91 procent svarat att de känner sig trygga. Av kvinnorna som svarat uppger 89 procent att de känner sig trygga och 94 procent av de svarande männen. De som identifierar sig med annan könsidentitet uppger att hen känner sig mycket trygg.

Meny