Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från Samhälls­byggnads­nämnden 25 oktober

Gul pumpapå stubbe

Samhällsbyggnadsnämnden i Krokom sammanträdde den 25 oktober och bland många ärenden har vi valt ut ett axplock från mötet.

Markanvisning-nya riktlinjer

Under 2014 antog riksdagen en ny lag, Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Lagen innebär att en kommun som vill använda sig av markanvisningar är skyldig att anta riktlinjer för detsamma.
Markanvisning är ett bra sätt för att uppnå kommunens uppsatta tillväxtmål samt för byggherrars möjlighet att kunna vara med och utveckla projekt för olika markområden.

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om föreslagna riktlinjer för markanvisning. De framtagna riktlinjerna kommer att vara vägledande, det innebär alltså inte bindande. Markanvisning är en överenskommelse mellan en byggherre och kommunen att byggherren får ensamrätt under begränsad tid, utifrån givna villkor att förhandla om upplåtelse eller överlåtelse om kommunal mark för byggnation.

Dispens för Matavfall

Krokoms kommun gör gemensam sak med länets övriga kommuner som inte har matavfallsinsamling i dag och söker dispens för senarelagd matavfallsinsamling.
Bakgrunden är ändrade regler rörande insamlandet av matavfall, och producentavfall som kommer innebära att matavfall och förpackningsavfall ska samlas in separat.
Med start 2024 respektive 2027.

Dagens fordon, kärl och omlastningsstationer klarar inte det utan stora investeringar kommer behöva göras.
Istället för att först investera i ett system 2024 vill kommunerna därför utreda möjligheten att endast ett system lämpat för insamlingsansvaret tas fram och synkas med start 2027, för att bibehålla både ekonomiska och miljömässig effektivitet.

Medborgarförslag

Det gamla skidspåret vid Hissmovallen föreslås i medborgarförslaget att fräschas upp. Samhällsbyggnadsnämnden svarar att kommunen ska undersöka möjligheten att göra en engångsåtgärd med att röja sly, ta bort nedfallna träd i första hand på kommunens fastighet.
Spåret löper även på privata fastigheter där kommunen inte har mandat att göra några åtgärder innan tillstånd och godkännande kan ges av fastighetsägarna.

Meny