Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från Bygg och miljönämnden 5 oktober

Byggnadskonstruktion, takstolar

Nämnden överklagar beslut rörande Önsjöområdet. Planerna på ny förskola i Hissmon går framåt. Tillsyn av försäljning av nikotinfria varor ska skötas av kommunen. Det är några av ärendena som hanterades i nämnden.

Överklagan av Länsstyrelsens beslut

2021 beviljades tre bygglov i Önsjöområdet.

Då marken är av riksintresse för försvarsmakten som har och har haft verksamhet i området motsatte sig Försvarsmakten. Trots det beslutade ändå bygg och miljönämnden att bevilja byggloven.
– Vi ville såklart få det prövat, eftersom vi inte höll med om att det skulle påverka, säger Hans Åsling (C) ordförande i Bygg och miljönämnden.

Försvarsmakten överklagade och Länsstyrelsen upphävde byggloven.
Bygg och Miljönämnden har nu överklagat Länsstyrelsens beslut.

Detaljplan antagen för att ge plats för förskola

Planerna på ny förskola i Hissmoböle går framåt.
Detaljplanen som ska ge plats för ny förskola med 10 nya avdelningar har antagits i nämnden. Det handlar om fastigheterna Hissmoböle 2:59, 2:20 samt del av 2:20. (området strax efter Krokomsbostäders kontor och väg 339).

Ett skogsområde på förskoletomten kommer bevaras till att skapa en skolgård, med fantastiska lekytor. En liten del skogsmark tas i anspråk vilket innebär att allemansrätten inom området tas bort. Tillgång till det så kallade ”Pensionärsspåret” söder om förskolan säkerställs, och anpassning till både rekreation, motionsspår och skoterleder kommer bevaras i ett större sammanhängande skogsområde.

Nikotinfria produkter

Bygg- och miljönämnden blir ansvarig nämnd för tillsyn av försäljning av nikotinfria produkter. Den nya lagen som trädde i kraft den 1 augusti i år innebär att försäljning av tobaksfria nikotinprodukter skall anmälas till kommunen där försäljningsstället har sitt fysiska säte. Det innebär ett ålderskrav och produkterna får endast säljas till personer som fyllt 18år. Tillsynen av försäljningsställena skall enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter utövas av kommunen.

Det ska bli effektivare

Billigare och mer effektivt utan att äventyra rättssäkerheten Nämnden har beslutat att handläggare på delegation kommer kunna ta beslut om enklare ärenden. Det handlar om beslut om nedsättning av avgift på grund av överskriden, lagstadgad handläggningstid i ärenden som rör lov och anmälan enligt plan- och bygglag (2010:900).

Samt beslut om nedsättning av avgift i ärenden som rör strandskyddsdispens enligt miljöbalk (1998:808) i sådana fall, där ärendet inte behöver hanteras i nämnden eller vid platsbesök.

Nästa möte i Bygg och miljönämnden sker den 13:e december.

Meny