Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från barn och utbildningsnämnden
4 oktober

Barn äter smörgås

Barn- och utbildningsnämnden har haft sammanträde i kommunhuset i Krokom och några av ärendena handlade om att förbereda för ökade kostnader, koll på skolskjutsar och en ny IT-pedagog

Nämnden begär mer pengar på grund av ökade kostnader

Barn- och utbildningsnämndens kostnader har ökat. Det beror bland annat på ett ökat antal barn och elever i nämndens verksamheter, fler nyanlända, nya lagkrav och högre priser på livsmedel.
Nämnden begär 4,1 miljoner kronor från Kommunfullmäktige för att täcka de ökade kostnaderna.Kommunfullmäktige beslutar i ärendet den 6 oktober 2022.

Budgetuppföljning

Verksamhetschefen för kost och lokalvård redovisar en riskbedömning utifrån eventuella åtgärder som kan komma att vidtas på grund av ökade priser på livsmedel.
Nämnden fattar inget beslut om att åtgärder ska vidtas i dagsläget men är väl förberedda om/när åtgärder kan behövas.

Uppföljning av skolskjutsverksamhet

Vid skolstart har skolskjutsen fungerat väl. Mindre avvikelser och förändringar har skett under sommaren men inget som påverkat i någon större utsträckning.
Förvaltningsrätten har börjat pröva överklaganden som skickats in. De domar som kommit tillbaka hittills har varit till kommunens fördel.

Ny IT-pedagog på plats

Den nya IT-pedagogen Mattias Bendrik presenterade sig för nämndens ledamöter. Mattias är ett känt ansikte för många då han arbetat i Krokoms kommun i hela 19 år. Nu senast kommer han från Nyhedens skola där han arbetat som musiklärare och förstelärare med ett kommunövergripande arbete kring musikämnet.

Nästa sammnträde i nämnden sker den 13 december.

Meny