Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från Samhälls­byggnads­nämnden 28 september

Glass jars with coins on reflective surface, isolated - savings concept

Samhällsbyggnadsnämnden har haft möte den 28 september och avhandlat bland annat justeringar av taxor till följd av kostnadsökningar, upprustning av busshållplats och utredning av Nyhedens skola.

Justering av taxor för vatten, avlopp och renhållning föreslås

I juni i år beslutades om en höjning med 7 procent för vatten- och avloppstaxan och 3,8 procent för renhållningstaxan. Nämnden föreslår nu till kommunfullmäktige att justera upp taxorna ytterligare, eftersom verksamheterna har fått ökade kostnader på grund av de kraftiga prisökningar som kommer av den höga inflationstakten och oron i vår omvärld.

Vatten- och avloppstaxan föreslås justeras upp med 5 procent, vilket innebär 12 procents höjning från den 1 januari 2023. Höjningen motsvarar ca 170 kronor per år för ett genomsnittligt hushåll och gäller samtliga priser i taxan.

Renhållningstaxan föreslås justeras upp med 8,4 procent från 1 januari 2023, vilket innebär en höjning på 12,2 procent.

Nämnden föreslår även till kommunfullmäktige att också ta inriktningsbeslut om prisökningar för 2024 samt 2025.

Vi vill förbättra i Nälden

Busshållplatsen vid ICA Nälden är i mycket dåligt skick och bör rustas upp för att förenkla för resenärer och skapa en ännu bättre, fräschare och mer trafiksäker miljö. Hållplatsen är en viktig bytespunkt mellan buss och tåg för resenärer och planen är även att anlägga en gångbana mellan tågstationen och busshållplatsen för att underlätta bytena. Nämnden föreslår till kommunstyrelsen att besluta om igångsättningstillstånd för dessa åtgärder.

Nyhedens skolas utreds

Nämnden har tagit beslut om en förstudie för att utreda vilka renoveringsbehov Nyhedens skola, sporthallen och badhuset har. Underhållsbehovet är stort sedan tidigare och vissa delar behöver ersättas med nybyggnation.

Förstudien ska också utreda hur pass stor skolan kommer att behöva vara i framtiden, med tanke på den inflyttning som väntas till de nya bostadsområdena som planeras i Krokom.

Medborgarförslag om ”lill-terrrängcykelbana”

Nämnden bjöd in förslagsställaren för att få veta mer om förslaget att anlägga en terrängcykelbana i anslutning till fritidsgården Smedjan

Tjänstemannaförslaget var att avslå medborgarförslaget då medel för åtgärden saknas.

Men nämnden ville gärna fortsätta ärendet och vill nu få reda på faktiska kostnader så ärendet återremitterades och kommer att tas upp på nästa nämndsmöte.
Enligt förslagsställaren handlar det om att unga i tio års tid haft önskemål om en terrängcykelbana, och att det är positivt att det finns fritidsaktiviteter för såväl gammal som ung.

Meny