Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från barn och utbildningsnämnden 30 augusti

Barn och utbildningsnämnden har haft sammanträde i Dvärsätts skola.
Här följer ett axplock av några ärenden från mötet.

En elev slevar upp skolmat på tallriken

Budgetuppföljning – åtgärder för att möta ökade kostnader
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av prognoser och en del förslag för att möta de ökade kostnaderna på bland annat drivmedel och livsmedel. Prognosen för livsmedel pekar på en ökad kostnad med 1 miljon kronor i år.

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att se över hur kostnadsökningarna på livsmedel ska mötas under kommande budgetår.

Prognosen för Skolskjutsar går mot ett överskott på 2 miljoner. Orsaken är minskade kostnader under vårterminen 2021 jämfört 2022. Drivmedelskostnaderna förväntas totalt sett öka under året.


Måltidspolicyn har reviderats
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera måltidspolicyn utifrån Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola.
Möjligheten att välja bland flera rätter föreslås tas bort (individuella behov) men specialkost ska prioriteras av medicinska, religiösa, neuropsykiatriska samt etiska skäl.

Tillbud i samband med skolskjuts
Skriftliga rutiner för inrapportering av avvikelser, tillbud och olyckor i samband med resor till och från skola kommer att tas fram. Varje kvartal kommer nämnden ges en uppföljning vad gäller skolskjutsarna och ekonomin.

Nästa möte i Barn- och utbildningsnämnden är den 4 oktober.

Meny