Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från socialnämnden 29 augusti

Pengar byter ägare

Socialnämnden höll möte i Krokoms kommunhus, ett ax­plock av beslut och ärenden som avhandlades rapporterar vi om här.

Tilläggsbidraget ska inte räknas som inkomst i ansökan om ekonomiskt bistånd

Socialnämnden beslutar att inte räkna in det tillfälliga tilläggsbidraget som inkomst för barnfamiljer med bostadsbidrag som ansöker om ekonomiskt bistånd. Det innebär att barnfamiljer med bostadsbidrag som får tilläggsbidraget, inte riskerar att få ett lägre belopp utbetalt när det ekonomiska biståndet beräknas.

Socialnämnden beslutar att tilläggsbidraget inte ska räknas med som inkomst från och med juli 2022 till och med december 2022.
De som har beviljats ekonomiskt bistånd från 1 juli kommer få motsvarande tilläggsbidraget retroaktivt.

Mot bakgrund av att många hushåll drabbas av ökade kostnader beroende på ökade priser i samhället har regeringen tidigare beslutat om ett tilläggsbidrag för barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Tilläggsbidraget är tillfälligt och gäller från och med juli 2022 till och med december 2022. Tilläggsbidraget betalas ut automatiskt till barnfamiljer som har bostadsbidrag.

Sjuktal, sjukskrivningar och personalfrågor

Socialnämnden tog del av redovisning av sjuktal, sjukskrivningar och personalfrågor i Socialförvaltningen och kommunen som helhet. Under årets första sex månader 2022 var sjukfrånvaron bland månadsavlönade i kommunen som helhet 10,8 % och i Socialförvaltningen 12,1 %. Motsvarande siffor för 2021 var 8,5 % för kommunen och 9,6 % för Socialförvaltningen. De högre sjuktalen går att koppla till utbrottet av covid-19 som drabbade Socialförvaltningens verksamheter i början av året.

Uppföljning internkontrollplan 2022

Socialnämnden godkände uppföljningen av internkontrollplanen för första halvåret 2022. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till socialnämnden i samband med delårsrapport och årsbokslut samt till kommunstyrelsen i samband med årsbokslutet. Socialnämndens internkontrollplan 2022 består av 19 kontrollmoment. Vid halvårsuppföljningen bedöms elva av de 19 kontrollmomenten som ”ingen avvikelse” och två bedömdes som ”mindre avvikelse”. Sex kontrollmoment är inte kontrollerade eftersom de följs upp i samband med årsbokslut.

Delårsrapport 2022

Socialnämnden godkände delårsrapporten för socialnämndens verksamheter. Delårsrapporten innehåller en kvalitets- och ekonomiuppföljning samt en verksamhetsberättelse där första halvåret i korthet redovisas.

Socialförvaltningen redovisar ett underskott på 1 271 tkr på helår efter sex månader. I Socialförvaltningens resultat finns även de ökade kostnaderna på grund av Coronapandemin på 3 364 tkr (exklusive sjuklönekostnader på 2 298 tkr vilket förvaltningen redan har ersatts för).

Nästa nämndsmöte sker den 29 september.

Meny