Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Frågor och svar om skolskjuts

SONY DSC

I samband med skolstart har skolskjutsar debatterats i sociala medier. Frågorna har varit många och här ger vi svar på några av de mest förekommande.

Ett flertal omständigheter har medfört att planeringen av skolskjutsar har försenats. I samband med skolstarten var skolskjutsplaneringen ännu inte klar för vissa elever.

- Det är djupt olyckligt och vi har en del lärdomar med övriga kommuner i länet att dra inför kommande läsår, säger Birgitta Lundgren, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Från och med höstterminen 2021 har vi nya rutiner för ärendehanteringen och ett nytt IT-system. Ytterligare en nyhet inför skolstarten hösten 2021 är att en ansökan om skolskjuts måste göras inför varje läsår jämfört med tidigare då beslutet gällde tills vidare. Samtliga kommuner i länet omfattas av de nya rutinerna.

- Vi ska självklart hantera skolskjutsansökningar i tid inför skolstarten men i år har vi inte klarat det. Det finns flera orsaker till detta och vi ska göra en noggrann analys för att kunna göra nödvändiga justeringar i våra rutiner inför kommande läsår, säger Birgitta Lundgren.

Vad är nytt sedan tidigare år?

 • Vårdnadshavare måste ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår
 • Nytt skolskjutssystem som mäter avstånd mellan hemadress och skola samt beräknar tid. Skolskjuts går mellan hämtnings- och lämningsplats, ej från dörr till dörr.
 • Kommunen har avtal med Länstrafiken och samråder i skolskjutsfrågor vilket möjliggör en likvärdig bedömning för hela länet
 • En större del av skolskjutsar sker nu med linjetrafik. Länstrafiken anpassar tidtabeller efter skolornas ramtider, när skolan börjar och slutar. Ramtiderna ska vara satta 31 mars.

Hur handläggs ansökningar?

Kommunen tar emot ansökningarna, utreder varje ärende individuellt och fattar ett beslut. Beslutet skickas till Länstrafiken med kopia till vårdnadshavare.

Länstrafiken planerar både buss och taxiresor

Vårdnadshavare får information och kontaktar Taxi för tider och plats för hämtning och lämning.

Hur gör jag om jag inte är nöjd med beslutet?

Vårdnadshavare skickar en överklagan till kommunen, en handläggare kontrollerar att alla uppgifter är korrekta. Har något missats eller blivit felaktigt uppdateras beslutet och skickas till vårdnadshavare.

Om inga felaktigheter upptäcks skickar kommunens handläggare överklagan vidare till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten registrerar ärendet och begär yttrande från kommunen. Under tiden som Förvaltningsrätten handlägger ärendet kan kommunen inte ändra eller justera beslutet. Handläggningstiden varierar men kan handla om upp till 4-6 månader.

Gäller ett gammalt beslut under tiden som överklagan av det nya handläggs?

Nej, det är det senaste beslutet som gäller fram tills eventuellt nytt beslut fattats.

Varför har det krånglat med skolskjutsar i år?

Det finns flera orsaker:

 • Nytt för alla att ansökan behöver göras varje år vilket lett till att nära hälften av ansökningarna kom in långt efter ansökningstiden passerat vilket i sin tur ledde till sena beslut
 • Nya rutiner för ärendehantering och nytt IT-system som behöver trimmas in för att fungera optimalt

Vem har ansvaret för elevens säkerhet?

Kommunen ansvarar för eleven när eleven klivit av skolskjutsen vid skolan samt under väntetid och påstigning vid skolan före hemfärd. Under färden har ansvaret enligt avtal överlämnats till skolskjutsentreprenören.

Vårdnadshavare har alltid ett ansvar för sitt barn på väg till och från skolan oavsett väder eller årstid. Vårdnadshavare ansvarar även för att barnet är vid utsedd påstigningsplats på anvisad tid. Om barnet missar skolskjutsen är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till skolan.

Vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skolan eller hållplatsen under så lång tid som det behövs för att barnet ska klara att gå till skolan eller hållplatsen på egen hand.

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till hemmet och till och från skolan om eleven är:

 • Folkbokförd i kommunen
 • Inskriven i den av kommunen anvisade skolan
 • Uppfyller något av kriterierna; långt avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning (att ha nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt) eller annan omständighet

Skolskjuts går inte till eller från skolbarnomsorg eller fritidshem.

Skolskjuts ska i första hand utföras med ordinarie linjetrafik (Länstrafiken).

Vilka avståndskriterier gäller?

 • Förskoleklass till årskurs tre - gångavståndet mellan bostad och skola ska vara längre än två kilometer
 • Årskurs fyra till sex - gångavståndet mellan bostad och skola ska vara längre än tre kilometer
 • Årskurs sju till nio - gångavståndet ska vara längre än fyra kilometer
 • Samma gångavstånd gäller till eller från anvisad hållplats eller upphämtningsplats

Hur lång kan väntetiden vara?

Väntetiden på skolan före skolstart och vid hemresa bör inte överstiga 60 min per dag eller 5 timmar per vecka. 15 minuterna innan och efter skolans ramtid räknas inte in i väntetiden.

Skolskjutsarna organiseras efter skolans ramtider som visar start och sluttider för samtliga klasser. Det innebär att det inte görs någon anpassning till sovmorgnar eller håltimmar.

När ansöker man om skolskjuts?

Ansökan om skolskjuts görs inför varje nytt läsår när:

 • Ditt barn har långt avstånd till skolan
 • Du vill ansöka om dispens

För att kunna planera och dimensionera skolskjutsarna ska ansökan göra i god tid och senast vecka 19 (vecka 20, inför läsåret 2021-22). Beslut om skolskjuts ges till vårdnadshavare senast under vecka 26.

Meny