Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Frågor och svar om arrendeavtal i Kaxås

White wind power station with propeller high up in the cloudy and  blue sky

Just nu pågår en debatt kring ett arrendeavtal som är under förhandling gällande kommunal mark i Kaxås. Här svarar vi på frågor vi får kring detta.

Varför arrenderar Krokoms kommun ut mark till Affloardal energi?
Kommunen arrenderar ut mark i många delar av kommunen. I tillägg till översiktsplanen anger kommunfullmäktige år 2010 att området är lämpligt för vindkraftsetablering och Affloardal Energi var intresserade av att arrendera marken, liksom omkringliggande mark som tillhör av privata markägare.

När ingick Krokoms kommun det första avtalet med Affloardal energi?
Det första avtalet ingicks 2014.

Vilken tidsperiod omfattar avtalet med Affloardal energi?
Avtalet omfattar 35 år under vissa förutsättningar. Omförhandling av arrendeavtalet pågår dock nu.

Vad innebär avtalet med Affloardal energi?
Det innebär att arrendatorn har rätt att uppföra max 16 vindkraftverk på del av fastigheten när en ansökan har godkänts av länsstyrelsen. Det innebär inte att kommunen har tagit ställning till en ansökan om vindkraftsetablering. En sådan har inte kommit in till Länsstyrelsen och först när det är dags för remissrunda då tar kommunen ställning i frågan.

Varför har avtalet inte upphandlats?
En utarrendering av ett markområde är inte ett köp av vara eller tjänst och omfattas därför inte av lagen om offentlig upphandling, vilket förvaltningsrätten kom fram till när det lämnades in en överprövning

Varför förhandlar Krokoms kommun om ett nytt arrendeavtal med Affloardal energi?
Nya förutsättningar har tillkommit.

Hur kan det komma sig att det förhandlas om ett nytt avtal med tanke på att Affloardal energi inte uppfyllde villkoren i det gamla?
Om båda parterna är överens kan omförhandling alltid ske.

Varför har inte förhandlingen som inleddes 2019 inför ett eventuellt nytt avtal diarieförts?
Förhandlingen är att likställas med att bereda ett ärende inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden. När en beredning påbörjas diarieförs det inte alltid. Först när handlingarna skickas ut blir det diariefört och oftast offentligt (såvida det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter).

Varför har Krokoms kommun anlitat en advokatfirma för att ta fram ett nytt avtal?
Krokoms kommun anlitar ofta jurister för att avtal ska bli korrekta. Samma firma användes när det ursprungsavtalet togs fram.

Vad händer just nu i det här ärendet?
Förhandling pågår.

Vad innebär kommunal tillstyrkan?
För att få tillstånd att uppföra vindkraftverk krävs enligt Miljöbalken 16:4 att den kommun som verken ska uppföras i tillstyrker etableringen.

Meny