Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Osaklig rapportering från Jämtlands Tidning

Newspaper, news on paper informs events every day

En artikel med rubriken ”Krokoms fastighetschef tecknar eget avtal med Per-Lennart Persson” innehåller ett flertal felaktigheter. Ytterligare en artikel med rubriken ”Snurriga vindaffärer i Krokoms kommun” innehåller även den allvarliga faktafel. Den 3 november har ännu en artikel publicerats med allvarliga faktafel. Vi kommenterar här nedanför.

Uppdatering 3 november: I en artikel med rubriken "Vindkraftbolag betalade inte arrende - förrän avtalet löpt ut" skriver Jämtlands Tidnings journalister Lotte Mjöberg och Karin Bångman att Krokoms kommuns samhällsbyggnadschef Ulla Schill inte svarar på det mejl som tidningen skickade före helgen med en mängd frågor. Det är fel. Ulla Schill svarade Karin Bångman klockan 14.54 den 2 november, det vill säga dagen FÖRE publiceringen av artikeln.

-------------------------------

Krokoms kommun ser allvarligt på de felaktigheter som artikeln om kommunens fastighetschef Tomas Nilsson innehåller (artikeln publicerades på Jämtlands Tidnings hemsida den 27 oktober). Rubriken beskriver att fastighetschefen har tecknat ett eget avtal. Det är fel. Han och samhällsbyggnadsnämndens ordförande har gemensamt tecknat avtal å kommunens räkning på uppdrag av kommunfullmäktige, utifrån beslutade planer och delegationsordningar. I ingressen hävdar skribenterna återigen att Tomas Nilsson agerat på egen hand utan uppdrag från kommunfullmäktige eller styrelse vilket alltså är fel.

Artikeln innehåller vittnesuppgifter som är inte korrekta. Både Tomas Nilsson och Per-Lennart Persson förnekar att de träffats annat än vid enstaka möten på kommunhuset. De har absolut inte delat bil eller träffats på någon Thairestaurang i Åflo som vittnet påstår. Att inte kontrollera dessa faktauppgifter med berörda parter bryter mot de publicitetsregler som journalister har att följa.

Att blanda in Tomas Nilssons uppdrag som fastighetschef med olika politikers privata kopplingar ger ett felaktigt intryck av att tjänstemannen följer en enskild politikers intresse i stället för fattade beslut. Det syftar enbart till att misstänkliggöra fastighetschefen och har därför ingen plats i en skildring av ett tecknande av avtal mellan Krokoms kommun och arrendatorn. Artikeln redovisar inga som helst belägg för att det skulle finnas klandervärda kopplingar, enbart antydningar och hänvisningar till politikers uppdrag och släktrelationer.

Krokoms kommun anser att artikelns innehåll står i strid med de publicitetsregler som medieombuds­mannen anger på sin hemsida. Publicitetsreglerna är totalt sjutton stycken, vi anser att artikeln strider mot punkt 1-3:

  1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.
  2. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.
  3. Kravet på saklighet gäller alla delar av en publicering, såväl innehåll som form och presentation.

Mot bakgrund av detta har Krokoms kommun begärt att genmäle ska publiceras hos Jämtlands tidning.

I en artikel den 22 oktober med rubriken ”Snurriga vindaffärer i Krokoms kommun” antyder Jämtlands Tidning att kommunen har gjort sig skyldig till lagöverträdelse enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Artikelförfattaren informerar om att en anmälan om brott mot LOU hade gjorts till förvaltningsrätten men valde att avstå från att publicera förvaltningsrättens dom där man konstaterar att kommunen har gjort rätt och att inget lagbrott var begånget. Domen mejlades till Jämtlands Tidning den 21 oktober (dagen före publiceringen av artikeln). I en artikel daterad den 29 oktober har Jämtlands Tidning publicerat domen.

Meny