Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från kommun­styrelsen 19 maj

Close-up Of A White Paragraph Symbol On Wooden Desk

Här kan du läsa om ett urval av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens möte den 19 maj 2020.

Långsiktig plan för justering av VA-taxan
Kommunstyrelsen behandlade ärendet avseende att VA-taxan ska höjas med 7,5 procent från och med den 1 januari 2021. Det är kommunfullmäktige som fattar slutgiltigt beslut i frågan, ärendet tas upp vid nästa möte som är den 1 oktober.

En hel del investeringar krävs i de befintliga vatten- och avloppssystemen i Krokoms kommun och för att finansiera dessa behöver taxan justeras. Verksamheten har dessutom gått med underskott under några år vilket har medfört en skuld till kommunen som behöver betalas tillbaka.

Justeringen av taxan från och med den 1 januari 2021 gör det möjligt att återbetala VA-kollektivets skuld till kommunen, att öka takten på investeringar och underhåll samt att kompetens- och resursförstärka verksamheten i syfte att klara framtidens krav på VA-försörjning.

Stöd till näringsliv, föreningar och organisationer
Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid har fått i uppdrag att utreda hur föreningar inom både idrott och kultur påverkas av situationen med covid-19. Genomlysningen visar att alla föreningar och studieförbund påverkas i någon form. Det är olika hur det slår beroende på om man har behövt ställa in arrangemang eller om man går miste om intäkter och sponsring.

Kommunstyrelsen fattade beslut vid mötet den 19 maj om att behålla bidragsnivåerna för 2019 och att det är aktivitetsnivån för 2019 som ligger till grund i stället för 2020 då flertal aktiviteter ställs in. Kommunstyrelsen beslutade också att kulturföreningar inte kommer bli återbetalningsskyldiga för redan utbetalda stöd även om verksamheten inte går att genomföra.

Det här är en kortfattad beskrivning av beslutet, för beslutet i sin helhet med alla detaljer hänvisar vi till protokollet.

Meny