Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från kommun­styrelsen 22 april

Close-up Of A White Paragraph Symbol On Wooden Desk

Här kan du läsa om ett urval av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens möte den 22 april 2020.

Ekonomisk uppföljning 2020
Uppföljningen av kommunens ekonomi efter tre månader visar att prognosen pekar mot ett sämre resultat än planerat. Det finns många osäkerhetsfaktorer vilket försvårar uppföljningsarbetet mer än vanligt.

Det nuvarande läget med Corona påverkar kommunens ekonomi på flera sätt. Staten skjuter till stora summor pengar till kommuner och regioner, men samtidigt minskar skatteintäkterna och den pågående krisen medför även en del merkostnader i form av till exempel ökat behov av sjukvikarier inom vård och omsorg, skyddsmaterial, digitala verktyg, eventuella kostnader för undervisning på helger med mera. Helårsprognosen pekar just nu mot ett svagt överskott på 2,8 miljoner kronor jämfört med budgeterat plusresultat på 10,4 miljoner kronor. Det finns en stor risk för att detta är en överskattning av läget, då vi i prognosen räknar in de extra statsbidrag som aviserats, men ännu inte (till och med mars) ser så mycket av de merkostnader som Corona kommer att innebära.

En ytterligare faktor som påverkar kommunens ekonomi negativt är att befolkningen inte ökar enligt plan, just nu är det 275 personer färre än den målsättning som finns med i budget inför nästa år. Varje ny invånare är viktig för kommunen på många sätt och sett till ekonomin ger hundra nya invånare ett tillskott med 7 miljoner kronor.

VA-investeringar för fortsatt tillväxt inom Stråketområdet
För att nå kommunens mål om minst 16000 invånare år 2030 behöver en stor mängd nya bostäder byggas. Stråketområdet har identifierats som ett av de mest attraktiva områdena. Här kan kommunen erbjuda boende på landsbygden med närhet till både Östersund och Krokom för arbetspendling.

En förutsättning för att kunna expandera i Stråketområdet är att VA-nätet byggs ut eftersom det nuvarande ledningsnätet inte har tillräcklig kapacitet. De investeringar som krävs är omfattande och som ett första steg har kommunstyrelsen beviljat igångsättningstillstånd för att inleda arbetet med VA-investeringar i det aktuella området.

Meny