Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från kommun­styrelsen 13 februari

Close-up Of A White Paragraph Symbol On Wooden Desk

Här kan du läsa om ett urval av de elva ärenden som behandlades på kommunstyrelsens möte den 13 februari 2020.

Skolutveckling i Krokoms kommun
Hur många skolor det ska finnas i Krokoms kommun och var de ska finnas var en fråga som diskuterades under hösten 2019. Utifrån de dialoger som har förts, både internt och externt, har kommunstyrelsen idag fattat vissa beslut gällande skolorna i Aspås, Rödön och Nälden.

Rödöns och Aspås skolor ska inte läggas ned. Kommundirektören har fått i uppdrag att återkomma med ett förslag till utveckling för de båda skolorna. En dialog med medborgarna ska ske.

Skolan i Nälden ska rivas och kommundirektören har fått i uppdrag att påbörja en utredning om en nybyggnation av en skola på lämplig plats i Nälden.

När det gäller skolans framtida struktur i Hotagen har kommundirektören fått i uppdrag att inleda en dialog med invånarna.

Bokslutet för 2019 visar minus 12 miljoner kronor
Sammanställningen av det ekonomiska resultatet för 2019 visar ett underskott på 12 miljoner kronor. Stora minussiffror för främst socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden räddas till viss del upp av räntor och avskrivningar.

Krokoms kommun står inför ett tufft ekonomiskt läge och det kommer krävas omfattande åtgärder för att kommunens verksamheter ska komma ner i kostnader.

Meny