Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Beslut om skolan vållar debatt

Bild på ett barn som hoppar hage

Just nu är det många åsikter och starka känslor kring ett antal beslut som fattats avseende skolor och förskolor i Krokoms kommun.

Skolor och förskolor är en viktig del av den helhet som gör att människor vill bosätta sig och verka i olika kommundelar och bygder. Men det är viktigt att ha ett brett perspektiv i diskussionen. Att enbart diskutera en skolas vara eller icke vara leder aldrig till samsyn.

Krokoms kommun avser därför bjuda in företagare, organisationer och medborgare till ett analys­arbete under hösten 2019. Analysarbetet finansieras av sökta bidrag för ändamålet. Det innebär att vi tillsammans skapar en bild av hur olika delar av kommunen bäst utvecklas med tillgängliga resurser och de kvalitets­krav som finns. Både enligt lag men också från dem som driver företag och bor i bygden.

När vi skapat en gemensam bild kan vi sannolikt fatta beslut som är begripliga, bra och gynnar ut­veck­lingen. Det innebär inte alltid ett bevarande av det gamla, vilket kan vara smärtsamt, men det innebär att fler idéer kommer fram och fler förstår varför olika föränd­ringar måste genomföras.

I detta sammanhang kommer en mängd faktorer in som ska balanseras och vägas in:

  • skolan och dess kvalitet och likvärdighet – vilken kvalitet vill vi ha, vilken kvalitet är möjlig att få? Hur vill vi att våra ungdomar ska stå sig mot andra ungdomar de möter i konkurrens på gymnasieskola, högskola eller i arbetslivet?
  • fritidsaktiviteter och kultur – hur vill vi ha det i vår närmiljö? Vem ska finansiera föreningar och evenemang och hur ska det går till?
  • företagande – vad behövs för att företag ska frodas och utvecklas? Hur skapar vi möjligheter för nyetableringar och utbyggnad?
  • vård och omsorg – hur skapar vi kvalitet och trygghet för de mest utsatta, ung som gammal
  • bostäder – hur skapas möjligheter till ditt första boende? Hur vill vi bo när vi har familj eller är ensamstående och vilka boenden behövs när man blir äldre?
  • grundservice – affärer, bank, försäkringskassa, kommunal service med mera. Vad måste vara på plats och hur kan tjänsterna annars utformas?
  • intäkter – vilka intäkter kan vi påverka? Hur ser vi till att vi blir fler skattebetalare oavsett vart i kommunen de bosätter sig? Vilka alternativa finansieringar finns?
  • kostnader – hur mycket får respektive del och helheten kosta? Vilket skatteuttag klarar vi av?

Med allt detta sagt kan det ändå finnas beslut som måste fattas innan alla analyser är klara. Verklig­heten förändras ibland utan att vi kan påverka i så hög grad. Men ambitionen är och förblir att vi ska försöka föra en dialog om hur vi löser situationerna på bästa sätt. Tillfälligt eller permanent.

Vi ska också ha klart för oss att Krokoms kommun har unika kvaliteter utifrån sin geografi, före­tagande och andel unga som ger väldigt bra förutsättningar till en gynnsam utveckling. Lands­bygdens fåmansbolag bidrar starkt till möjligheten att bo och verka i alla kommun­delar. Den mer stadsnära delen av kommunen ger tillgång till en större arbetsmarknad men också möjlighet till företagens behov av kompetensförsörjning.

Meny