Det här gäller om du vill elda trädgårdsavfall

flammorna är eld och lågor

Många har frågor om det nya förbudet att elda trädgårdsavfall. I Krokom bedömer vi att du inte behöver kontakta kommunen om du vill elda trädgårdsavfall. Du behöver inte heller söka dispens för majbrasa. Det har bygg- och miljönämnden beslutat om vid nämndsmötet den 25 april.

Det har varit otydligt för landets kommuner hur de nya bestämmelserna i avfallsförordningen från årsskiftet ska tolkas. En debatt har förts i media under de senaste två veckorna kring tolkningen av bestämmelserna om rätten att elda trädgårdsavfall och vad som gäller för majbrasor. Bygg- och miljönämnden har nu fattat beslut om vad som gäller i Krokoms kommun: du får elda trädgårdsavfall som inte går att kompostera och du behöver inte söka dispens för att elda majbrasa.

Du får elda trädgårdsavfall som inte går att kompostera
Bestämmelserna i kommunens lokala avfallsföreskrifter om hantering av trädgårdsavfall gäller fortsatt. Det innebär just nu enligt 27 § i föreskrifterna att: "Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut".

Bygg- och miljönämnden avvaktar det förtydligande av regleringen som miljöministern har utlovat och kommer därför tills vidare inte att agera om någon eldar trädgårdsavfall, så länge det inte medför olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Du behöver inte söka dispens för att elda majbrasa
Bygg- och miljönämnden bedömer att majbrasor i första hand är en kulturbärande företeelse och i många fall består det brännbara materialet av grenar och kvistar från skogsbruket, något som inte ingår i definitionen av bioavfall. Mot bakgrund av detta, och att det är väldigt kort tid kvar till Valborg, behövs ingen dispens för att elda majbrasa.

OBS! Om din majbrasa även är en allmän sammankomst/offentlig tillställning behöver du tillstånd från eller anmälan till polisen. Du hittar länk till polisens e-tjänst nedan.

Meny