Ny förskola i Kaxås

Vybild över Kaxås

Vi bygger en ny förskola i Kaxås för 34 elever. Detta beror på ökat elevantal och behov av större och modernare lokaler.

Elevantalet i Kaxås förväntas öka samtidigt som nuvarande förskola börjar bli för gammal för att det på ett lämpligt sätt ska gå att upp­gradera till modernare lokaler till förskoleverk­samheten.

Befintlig förskolebyggnad har ett betydande underhållsbehov med omoderna lokaler och för att kunna nyttja övervåningen behöver lokalerna utrustas med hiss. Tomten är begränsad vilket gör att det är svårt att ordna en säker trafik­situation, bland annat för matleveranserna. Likväl behöver anpassningar göras för att ordna en ordentlig mat- och varumottagning.

Någon annan lämplig byggnad har inte funnits att tillgå på orten men då det efter en förstudie kunde anses att en ny förskola med tillhörande lekutrymmen skulle gå att inrymma på samma fastighet som Kaxås skola föreslog Fastighets­avdelningen tillsammans med Barn- och u­tbildningsförvaltningen detta som en lösning.

Kommunstyrelsen beslutade därför under 2022 att en ny förskola för 34 elever skulle byggas i Kaxås.

Förväntan från Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen är att en ny förskola ska kunna vara klar till höstterminen 2024 men denna tidplan har visat sig vara svår att uppnå. Nuvarande prognos säger dock att inflytt ska kunna ske senare under hösten 2024.

Placering av ny byggnad

Nya förskolan kommer att placeras söder om befintlig skolbyggnad. I och med detta skapar vi bra förutsättningar för att utforma de lokaler vi önskar likväl får vi trafiksäkra lösningar samt minimerar påverkan för närmaste grannar.

För att kunna möjliggöra detta kommer nu­varande hockeyplan tas i anspråk. Denna er­sätts genom att ställa i ordning en ny mindre yta för aktiviteter på norra delen av skolgården. I samband med detta blir det även ny belysning samt lämpliga stängsel. Denna åtgärds utförs under hösten 2023 i samband med att skol­byggnadens dränering och dagvattenlösning görs om.

In- och utfart till förskolan kommer att ske söderifrån och alltså via bygdegårdens fastighet. En ny hämta- och lämnaparkering ordnas i överenskommelse med byföreningen på en del av bygdegårdens fastighet som ligger närmast den nya förskolan. Varutransporter och sophämtning till förskolan kommer också ske via denna väg. Detta för att skoleleverna på ett säkert sätt ska kunna ta sig till matbespis­ningen i bygdegården.

Relaterade nyheter

Påverkan under bygg­processen

Eftersom förskolan byggs på en ny plats kommer den pågående förskoleverksamheten inte påverkas alls. För skolan i Kaxås ska inte heller påverkan bli särskilt kännbar. Bygget kommer bara beröra den del av skolgården som kommer att avdelas till förskolan och de an­passningar som utförs på de övriga delarna av skolgården förväntas vara klara innan den nya byggentreprenaden etableras.

De säkerhetsaspekter som behöver och kommer att beaktas är i första hand de transporter som kommer att pågå till och från byggplatsen men den trafiken kommer att kunna gå söder ifrån via bygdegårdens fastighet. Det kommer också säkerställas att skoleleverna får ett säkert gångstråk till matbespisningen under tiden som byggarbetena pågår.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny