Sånghusvallens förskola byggs om

För att kunna erbjuda alla barn i området plats till förskola kommer Sånghus­vallens förskola, med start sommaren 2022, att byggas ut med en avdelning.

I samband med utbyggnaden kommer även hämta-lämna ytan att göras om till en trafiksäkrare plats med bland annat enkelriktad körbana och gångvägar. Tillbyggnaden var färdig till vårterminen 2023 enligt plan men markarbetet slutförs när tjälen släpper. Skyltning kommer ske i samband med markarbeten och därför behövs fortsatt extra försiktighet vid hämtning och lämning.

Under byggnationerna kommer fortsatt viss anpassning av bland annat hämta-lämna och gårdsytan att behöva göras för att allt ska flyta på enligt tidsplan. Det kommer att förekomma byggtrafik i området, vilket kräver att alla vidtar försiktighetsåtgärder och visar hänsyn till varandra.

Utbyggnaden öppnade för barnen i januari 2023 enligt plan.

Markarbetet med den nya hämta-lämna ytan färdigställdes under sommaren 2023. Åtgärder som gjorts är att det blivit enkelritat och all parkering för vårdnadshavare ligger mot förskolan i anslutning till gångväg för att barn aldrig ska behöva korsa parkeringen. Det har även monterats extra belysning kring parkeringsytan. Inne på gården har åkriktningen på kullen riktats om för att inte åka in i förråden samt har nya träd planerats mot parkeringen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny