Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Framtidsval på schemat

Lärare instruerar fyra elever

Med schemalagd studie- och yrkesvägledning får eleverna på Nyhedens skola bättre förutsättningar att hantera och göra välgrundade vägval kring sin framtid.

När vi ska lära för livet blir behovet av vägledning allt viktigare. Studie- och yrkesvägledarnas roll har förändrats under åren och får allt större betydelse. På Nyhedens skola i Krokom har man tagit uppdraget ett steg längre. Sedan något år tillbaka har eleverna i årskurs 8 och 9 studie- och yrkesvägledning på schemat. Maria Frisk, studie- och yrkesvägledare på Nyhedens skola är glad över förändringen.

– Ämnet har fått namnet Framtidsval och eleverna i årskurs 8 och 9 har klassvisa lektioner en gång i veckan, berättar Maria.

Maria berättar att lektionerna i framtidsval till viss del genomförs i samarbete med andra profes­sion­er. I årskurs 8 samarbetar hon med kuratorn på skolan. Lektionerna handlar bland annat om normer och livsval och om hur arbetsmarknaden ser ut. Två perioder av praktisk arbetslivs­orien­tering (PRAO) ingår också under läsåret för åttondeklassarna.

– Det handlar om att vidga elevernas perspektiv och lära dem att göra egna val. Eleverna får göra studiebesök och vi bjuder också in representanter för olika branscher och unga företagare för att inspirera, berättar Maria Frisk.

Det handlar om att vidga elevernas perspektiv och
lära dem att göra egna val.

I årskurs 9 får eleverna bland annat träna på att skriva sina egna CV. Tillsammans med skol­sköter­ska får eleverna också tänka till kring val av gymnasieprogram ur ett medicinskt perspektiv, finns det särskilda krav eller eventuella begränsningar att ta hänsyn till i valet av yrke? Ett bra samarbete sker också med skolans pedagoger som kopplar ämnesundervisningen till arbetslivet. Målet är att väg­led­ning och ökad kunskap ska göra eleverna bättre rustade att välja det som de själva vill.

– När eleverna gör välgrundade och medvetna val ökar även chanserna att lyckas. Målsättningen är att felaktiga val och avhopp i gymnasiet minskar, säger Maria.

I dagsläget är det endast Nyhedens skola som har framtidsval på schemat men tanken är att kon­cep­tet ska utökas till fler skolor i kommunen. Maria Frisk tycker det är viktigt att arbeta för likvärdighet.

– Den schemalagda vägledningen fungerar jättebra. Genom att träffa eleverna regelbundet lär vi känna varandra och det blir enklare att hjälpa enskilda elever. Genom att arbeta tvärprofessionellt skapar vi samtidigt en röd tråd genom hela högstadiet, säger Maria entusiastiskt.

Under våren kommer läsåret med framtidsval på schemat att utvärderas tillsammans med de 150-talet eleverna på Nyhedens skola.

– Elevernas gensvar är viktigt och min upplevelse hittills är att ämnet intresserar och engagerar ungdomarna, säger Maria nöjt.

Meny