Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Elever flyttas för att lösa trångboddhet

glad kvinnlig lärare diskuterar med elev i klassrummet

Det ökande antalet elever i kommunen har gjort att flera skolor har blivit trångbodda. I december fattade en enig barn- och utbildningsnämnd beslut om att flytta blivande årskurs 6 i Aspås och Rödön till Nyhedens skola under läsåret 2020/2021.

Behovet av större och ändamålsenliga lokaler identifierades redan i den lokalförsörjningsplan som barn- och utbildningsförvaltningen tog fram under 2016. Sedan hösten 2018 har rektor flaggat för att skolornas ökade elevantal försvårar organisationen av grupper och klasser utifrån kvadratmeteryta. Att det är dåligt med utrymme får konsekvenser för skolans arbetsmiljö. Angelica Faktus, verksamhetschef för grundskola menar att läget nu är bekymmersamt.

- I vissa lokaler sker undervisning för ett större antal elever än vad lokalerna är anpassade för, berättar Angelica Faktus.

Och det är inte bara i klassrummen det blir trångt, möjligheten till grupprum är begränsad, personal saknar bra lokaler och i hallar och övriga allmänna ytor är det också dåligt med utrymme.

- Fritidshemmen har inte några egna lokaler för sin verksamhet vilket Skolinspektionen har anmärkt på och påpekat att vi behöver åtgärda under 2020, berättar Angelica Faktus.

I kommunen planeras för en förändrad struktur för skolbyggnader i de södra delarna av kommunen. Ett tjänstemannaförslag med fyra alternativ har kommunicerats under hösten 2019 och under våren väntas kommunfullmäktige fatta beslut i frågan. Jannike Hillding, ordförande i barn- och utbildningsnämnden menar att det problemen med trångboddhet i Aspås och Rödöns skolor behöver lösas tidigare än så.

- I den här frågan kan vi inte invänta beslut om ny skolstruktur. Det tar tid innan eventuella nybyggnationer är på plats och under tiden är det kommunens skyldighet att se till så att arbetsmiljön för lärare och elever följer de lagar och regler som finns, säger Jannike Hillding.

Frågor och svar

Föräldrar till blivande elever i årskurs 6 på Aspås skola har ställt en rad frågor kring beslutet. Här försöker vi svara på några av dessa:

Varför kan inte årskurs 6 gå kvar i Aspås?

Det får konsekvenser för skolans arbetsmiljö:

  • Fritidshemmet har inga egna lokaler för sin verksamhet. Skolinspektionen har anmärkt på detta och påpekat att kommunen bör åtgärda detta under 2020.
  • Skolan är inte dimensionerad för så många elever vilket gör att det blir trångt i hallar. Det saknas också grupprum. I dagsläget finns inte heller någon bra lokal för elevhälsan.

Varför kan vi inte invänta beslut på en långsiktig lösning för skolstrukturen?

- Det tar tid innan eventuella nybyggnationer är på plats och under tiden är det kommunens skyldighet att se till så arbetsmiljön för lärare och elever följer dom lagar och regler som finns.

Varför kan inte kommunen hyra in tillfälliga moduler och låta eleverna gå kvar?

- Det är väldigt dyrt. Bara att få en modul på plats kostar 1.5 mnkr. Utöver det tillkommer driftskostnader på närmare 300 000 kronor. När modulen sedan ska flyttas bort tillkommer en kostnad på 200 000 kronor.

Ökar inte kostnaderna för skolskjutsar när eleverna ska ta sig till Krokom?

- Kommunen räknar inte med att det blir någon extra kostnad eftersom eleverna från Aspås kan åka ordinarie linjetrafik.

Har det förts någon dialog med föräldrar, lärare och elever innan beslutet fattats?

- Förvaltningen har vid flertalet tillfällen fått signaler från föräldrar och lärare om trångboddheten. Dialog med föräldrar och lärare och ledning har skett via exempelvis föräldraråd.

Finns det verkligen några fördelar för eleverna med att flytta till Nyheden?

- Eleverna får tillgång till betydligt rymligare lokaler och grupprum. De får möjlighet att bekanta sig med den nya miljön och lära känna nya klasskompisar innan högstadiet.

Finns det någon risk att eleverna blir tvungna att byta lärare i samband med flytten?

- Ja, men förhoppningen är att alla lärare följer med klassen till Nyheden.

Det är väl fritids som har störst problem, varför kan inte fritids flytta till Aspåsgården så får sexorna gå kvar?

- Aspåsgården tillhör inte kommunens lokaler.

På vilket sätt löser man trångboddheten när sexorna flyttas?

- Med färre elever ökar möjligheten att nyttja lokalerna på ett bättre och ändamålsenligt sätt.

Fler frågor?
Välkommen att kontakta:

Angelica Faktus, verksamhetschef grundskola
Telefon: 060 161 64

Jannike Hillding, barn- och utbildningsnämndens ordförande
Telefon: 070 327 59 99

Meny