Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Nödvändig satsning på skollokaler i söder

En man håller föredrag framför en publik

I slutet av april 2019 fick kommundirektören i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda och föreslå en struktur för skolbyggnaderna i de södra delarna av Kro­koms kommun. Hägragården i Dvärsätt var fullsatt när förslaget presenterades.

Det finns ett flertal anledningar till varför kommunen behöver förändra skolstrukturen i kommunens södra delar. Här listar vi några av dem:

  • Satsningar på skolan signalerar att Krokoms kommun vill vara en kommun där vi tar barnens framtid på allvar.
  • Elevens och lärarens arbetsmiljö är viktig varför det är viktigt att satsa på nya, moderna lokaler i god tid.
  • Resor till och från specialsalar bör minimeras så att raster kan användas till raster för eleverna.
  • Vi har inte råd att fortsätta som idag. Risk för skattehöjning med många skolfastigheter som har stora underhålls- drift- och evakueringskostnader
  • Elevhälsan kan samla sina resurser och finnas på plats när eleverna behöver dem

Kostnaden för att fortsätta som idag inklusive elevökningar beräknas till 43,5 miljoner kronor per år för fastighet, kost och städ. Idag ligger kostnaden på ungefär 38 miljoner kronor per år. Kostnaden för de två huvudförslagen ligger på cirka 34 miljoner kronor. Flera av de nuvarande skollokalerna har stora problem och kostnaderna för renovering och hyra av moduler är höga.

– Under 2018 lade vi ungefär 15 miljoner kronor på reparationer och det är pengar vi kan göra betydligt större nytta med på andra håll. Dessutom blir ju arbetsmiljön för både elever och lärare lidande om lokalerna är dåliga, säger Jonas Törngren.

Den 19 september informerades allmänheten om tjänstemannaförslaget vid ett möte på Hägragården och det blev stundtals en livlig debatt. Ett flertal röster från Rödön lyfte rädslan för att skolan skulle försvinna mot bakgrund av att de har valt att bosätta sig där just för att det finns en skola. De menade att närheten till skolan samt att det är en lagom stor skola där alla känner alla och där barnen är trygga är så mycket värt. Birgitta Lundgren är chef för barn- och utbildnings­för­valtningen och hon säger att hon förstår synpunkterna, men vill också lyfta fram de fördelar hon ser med förslaget.

– Vi föreslår att vi ska bygga nya skolor i Krokom, Nälden och mellan Dvärsätt och Ås och skulle därmed komma tillrätta med de brister våra gamla byggnader har. Dessutom till en lägre kostnad än idag, säger Birgitta Lundgren.

Beslutsgången är att det kommer att vara en politisk diskussion om förslaget under perioden sep­tember 2019 till februari 2020. Den 6 november är det ett dialogmöte i Ås inom ramen för höstens turné och då finns ytterligare ett tillfälle att träffa politiker och lyfta fram sina åsikter. Den 3 decem­ber fattas beslut i barn- och utbildningsnämnden och den 11 december i kommunstyrelsen. I feb­ruari 2020 fattar kommunfullmäktige beslut i ärendet. Möjlighet finns för alla som vill tycka till att lämna sina synpunkter via kommunens hemsida. Här kommer det också att byggas upp en bank med frågor och svar så att alla som vill kan ta del av de frågor som skickas in. Jonas Törngren säger att han hoppas att den som vill lämna sina synpunkter också gör det.

– Vår ambition är att öppna upp för en diskussion och det var också därför som vi valde att presentera förslaget på Hägragården. Klart är att vi behöver vidta åtgärder för att få bukt med de stora renoveringsbehoven. Hur skolstrukturen i de södra delarna av kommunen kommer att se ut vet vi ingenting om förrän alla synpunkter är inhämtade och det slutgiltiga beslutet ska fattas i februari, säger han.

Åsa Sjödin

Meny