Rapport av material i kontakt med dricksvatten

Spindelnät med vattendroppar

Vatten från en vattentäkt till konsumenterna kommer i kontakt med olika material på vägen. Vatten under beredning i ett vattenverk passerar bassänger (rening- eller lagringsbassänger) som ofta är utförda i betong och ibland med ytbehandling och kan vara utförda i rostfritt stål eller glasfiber.

Sedan passerar vattnet olika distributionsanläggningar som tex reservoarer och vattenledningar som består av gjutjärn, PVC (polyvinylklorid) och PE (polyeten). Slutligen nås konsumenterna via VA-installationer t.ex. kranar/blandare som finns i fastigheten.

Material i kontakt med dricksvatten kan påverka vattenkvalitén

Material i kontakt med dricksvatten kan påverka vattenkvalitén. I det kommunala uppdraget att leverera ett rent och hälsomässigt dricksvatten så finns idag inga tydliga riktlinjer från myndigheter, vilka krav som ställs på material i kontakt med dricksvatten. Mikrobiell tillväxt och urlakning av ämnen i kontakt med vattnet kan utgöra problem t.ex. bly från kranar. Typgodkännande av produkter i kontakt med vatten görs idag mest på produkter i fastigheter, t.ex. blandare i kök och inte på produkter avsedda att användas i t.ex. bassänger. Typgodkännanden utförs av två certifieringsorgan i Sverige.

I brist på svenska myndighetskrav...

I brist på svenska myndighetskrav grundar sig de typgodkännanden som finns på olika utländska normer. Idag finns en osäkerhet om dagens certifieringar ställer tillräckligt höga krav för att säkerställa att dricksvattnet inte påverkas. Inom VA-branschen finns kompetens och pågående projekt i syfte att utveckla system för typgodkännande av material i kontakt med vatten.

Krokoms kommun har, i väntan på myndighetskrav, valt att göra en nulägesanalys. Det med anledning av att vi själva står inför behov av att t.ex. restaurera reservoarer och därigenom behov av stöd i val av material eller metoder som ska användas.

Under år 2021 ansökte kommunen om medfinansiering hos Länsstyrelsen i Jämtlands län, i syfte att trygga tillgången till dricksvatten, att genomföra en förstudie av att restaurera reservoarer. Ansökan godkändes med en femtioprocentig medfinansiering och projektet startades upp i huvudsak med två huvuddelar;

- besiktning av en befintlig reservoar som är i behov av reparation och filterbassänger tänkbara att konverteras till reservoarer samt

- en förstudie av typgodkända material i kontakt med vatten som skulle sammanställas i en rapport.

Förstudien skulle samla kunskaper och erfarenheter genom en omvärldsanalys av dagens typgodkända material och utföra en kartläggning genom intervjuer kring material/produkter i kontakt med dricksvatten med kommuner som relativt nyligt genomfört liknande åtgärder. Resultatet är sammanställt i en rapport. Rapporten innehåller också en principiell redovisning vad olika typgodkännanden för dessa produktkategorier innebär och det återges även en inblick i hur typgodkännande-processen går till i Sverige.

Rapporten leder till ett samlat kunskapslyft och kommer att kunna spridas till andra kommuner eller övriga intressenter.

Ladda hem rapporten i pdf-format här Pdf, 859.2 kB.

Här kan du ladda hem alla bilagor i en pdf-fil Pdf, 5.8 MB.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny