Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Krokoms centrum växer

Flygbild över Krokoms samhälle

Just nu jobbar medarbetarna på plan- och trafikavdelningen för fullt med fram­tidsvisionen för Krokoms centrum. Visionen är en trygg, funktionell, hållbar och livlig mötesplats i kommunen och med hjälp av ett nytt planprogram ska det målet nås.

Krokom växer och idag är det bostadsbrist i både kommunen som helhet och i tätorten. Kommunens olika styrdokument slår fast att Krokoms kommun ska växa med målet att vara minst 16000 invånare år 2030. Det nya planprogrammet föreslår ytor för nya bostäder för att uppfylla både bostadsmålet och mycket mer. Simon Östberg, stadsarkitekt, förklarar lite närmare vad planprogrammet för Krokoms centrum handlar om.

– Planprogrammet lägger fast intentionerna för markanvändningen i området och formulerar för­ut­sättningar, utgångspunkter och mål för kommande detaljplaner. Det ger stöd åt en samman­hållen, långsiktig planering för kommunens centralort, säger han.

vår upplevelse är att förslaget i stort har tagits emot positivt

Planprogrammet har nyligen varit ute på samråd. Under sex veckor i september och oktober fanns det möjlighet att lämna synpunkter. Just nu pågår revidering av planprogrammet med utgångs­punkt i det som har kommit in från allmänhet, olika organisationer och myndigheter. Stina Rein­hammar, planarkitekt, berättar att det har varit väldigt varierande synpunkter.

– Många tycker det är bra att det händer något i Krokom och vår upplevelse är att förslaget i stort har tagits emot positivt. Men samtidigt är det stor variation i synpunkterna, några vill till exempel se högre bebyggelse och andra lägre, säger Stina Reinhammar.

Planprogrammet säkerställer inte att allt
kommer ske, det kan ses som en guide

Nästa steg i processen är att göra justeringar i planprogrammet med utgångspunkt i de syn­punkt­er som kommit in. Stina Reinhammar säger att målet är att planprogrammet ska vara klart för kommunfullmäktige att besluta om under våren 2023.

– Efter godkännande av planprogrammet följer det detaljplanearbeten. Det kommer pågå arbete över tid för att programmet ska kunna förverkligas, säger Stina Reinhammar.

Planprogrammet möjliggör för nya bostäder, mötesplatser, gång- och cykeltrafik, trafiklösningar och handel. Det blir verklighet först när det detaljplanerats, byggts och utformats.

– Planprogrammet säkerställer inte att allt kommer ske, det kan ses som en guide för kommande arbete. Men vi håller som sagt på med flera planer redan så vi går mot rätt riktning, det händer grejer, avslutar Stina.

Åsa Sjödin

Meny