Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Stor satsning för tillväxt

Kvinna i gula arbetskläder.

Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun drygt 310 miljoner kronor i infrastrukturen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen. Karolina Söderberg är projektledare och just nu pågår arbetet med markvärdering.

Nu är arbetet med att skapa möjlighet för fler att bosätta sig i området mellan
södra Ås och Dvärsätt i full gång. Efter flera år av planering och förberedelse
är det nu dags att börja bygga det nya ledningsnätet.

Kommunens södra delar är ett attraktivt område att bosätta sig i och för att kunna göra plats för fler bostäder behöver VA-nätet byggas ut. Karolina Söderberg, projektledare för VA-utbyggnaden i Åsbygden, berättar att kommunen redan har slagit i taket för kapaciteten i området.
– Arbetet påbörjades redan 2019 med en förstudie. Utifrån förstudien har projekteringen fortlöpt och vi har stått inför flera vägval avseende ledningsdragning och tekniska lösningar under resans gång. Just nu är vi i färd med att färdigställa förfrågningsunderlag för de tre första etapperna i utbyggnaden, säger Karolina.

Under perioder har det varit arbete ute i fält där man bland annat har gjort inmätningar av markhöjder och andra föremål. Det som ligger närmast i planeringen är bygget av en ny pumpstation i Ås båthamn som kommer vara navet i hela utbyggnaden.
– Det arbetet kommer ta 6–12 månader och inleds under sensommaren enligt planen. Parallellt med det här jobbar vi dels med upphandling av entreprenörer och dels med projekteringen av senare etapper i projektet, berättar Karolina Söderberg.

Vi behöver ledningsrätter för att VA-huvudmannen, det vill säga kommunen, ska kunna utföra service och underhåll.

En viktig del i det här projektet är att informera löpande om vad som händer, framför allt till de fastighetsägare som direkt berörs av utbyggnaden men även till allmänheten. Det har hållits samrådsmöten där fastighetsägare haft möjlighet att tycka till och framöver kommer nya sådana att hållas. Karolina berättar att det finns en svårighet när det kommer till vad som går att informera om eftersom det finns vissa saker att ta hänsyn till. En sådan sak är att mycket kan hända längs vägen i ett sådant här stort projekt som gör att det inte blir som det var tänkt från början. En annan försvårande faktor är att dricksvatten hör till de områden där det finns en lagstiftning som begränsar vad man får informera om.
– Dricksvattenförsörjningen får ju inte äventyras och vi vill inte att kunskapen om var våra ledningar går ska hamna i orätta händer. Därför finns den här lagstiftningen och det gör att vi inte kan vara så öppna som vi kanske skulle vilja vara, säger Karolina Söderberg.

Målet är att teckna frivilliga avtal med fastighetsägarna med utgångspunkt i en värdering som en auktoriserad värderingsman gör. Utöver det kommer ett ledningsrättsavtal tas fram via lantmäteriet.
– Vi behöver ledningsrätter för att VA-huvudmannen, det vill säga kommunen, ska kunna utföra service och underhåll, avslutar Karolina Söderberg.

I sommar kommer det att göras en hel del arbete ute i fält, bland annat en arkeologisk utredning samt en komplettering till en naturvärdesinventering som gjordes förra sommaren. Karolina berättar att det är ett nära samarbete med olika myndigheter under hela processen.
– Allt vi gör är avstämt med berörda myndigheter som länsstyrelsen, trafikverket eller skogsstyrelsen för att ta några exempel. Det är många inblandade parter i ett så här stort projekt, avslutar hon.


Meny