Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ny vindbruksplan ett måste

VIndkraft

Det har hänt en hel del sedan 2010 då Krokoms kommuns vindbruksplan antogs. Nu inleds arbetet med en översyn av dokumentet som ska väga samman olika intressen och behovet av uthålliga energikällor.

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste dokument. Det är den som ligger till grund för den långsiktiga utvecklingen när det gäller hur mark- och vattenområden ska användas. Ibland behöver fördjupningar göras, till exempel om det gäller en specifik fråga som inte tas upp i översiktsplanen i tillräcklig utsträckning. Då ska kommunen ta fram ett tematiskt tillägg till det övergripande dokumentet. Vindkraft är ett sådant område och Krokoms kommun står i startgroparna till att revidera det nuvarande tillägget som antogs hösten 2010.

Översiktsplaner ses över

Simon Östberg är planarkitekt och han berättar att länsstyrelsen gjorde en så kallad aktualiseringsprövning av Krokoms kommuns samtliga översiktsplaner under 2019 och resultatet blev att majoriteten är för gamla och måste göras om. Några av planerna, däribland den som rör vindkraft, är dock möjliga att revidera.

– Vi har ett stort arbete att göra när det gäller våra fördjupade översiktsplaner där många är väldigt gamla. När det gäller vindkraften har det hänt en hel del på det området sedan 2010 och därför behöver vi komma igång med en revidering av det underlaget, säger Simon Östberg.

Den tekniska utvecklingen har gått snabbt, från att för tio år sedan diskutera vindkraftverk med höjder på ca 150 meter räknar man numera räkna med att verken kommer vara dubbelt så höga, men färre i antal, redan 2030. Utöver tekniken har lagstiftningen till vissa delar förändrats liksom diskussionen på nationellt håll när det kommer till vad en hållbar vindkraftutbyggnad egentligen är och hur den ska bidra till energiomställningen.

– Det är oerhört viktigt att vi tar fram ett bra underlag som kan ligga till grund för de ställningstaganden vi kommer stå inför inom en ganska snar framtid. Det är komplext och frågan är laddad men jag tror att om kommunerna inte tar hand om det här på rätt sätt så kommer man ta över från statligt håll, säger Simon Östberg.Energimyndighetens och Naturvårdsverkets beräkningar har visat att om Sverige ska nå målet för energiomställningen med hundra procent förnybar energiproduktion år 2040 så måste vindkraften fördubblas jämfört med idag. Simon Östberg berättar att Krokoms kommun i dagsläget har 22 uppförda verk och utöver det tio beviljade men ännu inte uppförda. Det dokument kommunen ska ta fram kommer inte att ge svar på var eventuella vindkraftverk kommer byggas utan peka ut de områden där förutsättningarna är goda med få konkurrerande intressen.

– Det här är ett nödvändigt underlag för de instanser som ska pröva större etableringar. Dessutom pågår det på nationellt håll ett arbete som gör det ännu mer angeläget att vi kommer igång. Bland annat föreslås länsstyrelserna att få i uppgift att tillsammans med kommunerna redovisa lämpliga platser för storskalig vindkraft, säger Simon Östberg.


Från och med år 2022 är det ett krav på att översiktsplaner och tematiska tillägg prövas vart fjärde år. Om kommunen inte påbörjat revideringsarbetet inom avsett tidspann blir översiktsplanen inaktuell. Detta kan resultera i att länsstyrelsen och olika myndigheter gör egna bedömningar om hanteringen av kommunens samhällsplanering vid beslut.

– Vi har ännu inte påbörjat arbetet men en grov målsättning är att vi ska vara klara inom en treårsperiod, avslutar Simon Östberg.

Meny