Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Spindeln i tillväxtnätet

Tomas Nilsson är fastighetschef och på hans avdelning finns många olika yrkeskategorier; kartinjenjörer, planarkitekter, byggprojektledare, samhällsplanerare, underhållsingenjör, mark- och exploateringsingenjör, mark- och gatutekniker, ritningsansvarig och assistent. Tillsammans ansvarar de för kommunens plan- och fastighetsfrågor.

För att målet om 16000 invånare ska nås krävs stora investeringar, strategiska markförvärv och nya detaljplaner. Det är fastighetschefen Tomas Nilsson och hans medarbetare som ska göra det möjligt.

Tomas Nilsson är en av kommunens trotjänare, till våren firar han 25 år som anställd i Krokoms kommun. Han började som GIS-tekniker och eftersom han är skogligt utbildad fick han snart ta hand om kommunens skogsinnehav, ett ansvar han fortfarande har. Sedan år 2000 har han arbetat med fastighetsfrågor och år 2007 fick han titeln fastighetschef. Idag ansvarar han för allt som är knutet till fastigheter; mark, skog, byggnader och vägar.
– Mitt jobb har förändrats en hel del genom åren och det kanske är därför jag trivs så bra, det är fortfarande utmanande och jag lär mig nya saker hela tiden. Men 25 år till kanske det inte hinner bli, säger han med ett leende.

Tomas är chef för Plan- och fastighetsavdelningen och ansvarar för närmare tjugo medarbetare. Fram till för några år sedan var det två avdelningar, men när Ulla Schill tillträdde som ny förvaltningschef såg hon ganska snart fördelarna med att slå ihop dem till en avdelning.
– I arbetet med att möjliggöra nya bostadsområden krävs ett nära samarbete mellan fastighet och plan, där planarkitekter och kartingenjörer arbetar. Min tanke var att arbetet skulle bli smidigare och enklare om alla tillhör en och samma avdelning med gemensam chef. Ett annat plus är att alla får en större kunskap och insikt i hela samhällsbyggnadsprocessen, säger Ulla Schill.

Det här är jättestora projekt som kostar hundratals miljoner kronor och som pågår under många år från idé till en färdig byggnad

Krokoms kommun har ett tydligt tillväxtmål, år 2030 ska det vara minst 16000 invånare i Krokoms kommun. En utmaning som kommer med det målet är att med hjälp av befolkningsprognoser försöka förstå behoven av platser i förskola och skola och hur trycket på kommunens övriga verksamhet, exempelvis särskilt boende för äldre, kommer utvecklas.

– Just nu pågår ju bland annat förberedelserna för en ny förskola i centrala Krokom, en ny skola i Nälden ska byggas och delar av skolan i Ås planeras att ersättas med nya byggnader. Det här är jättestora projekt som kostar hundratals miljoner kronor och som pågår under många år från idé till en färdig byggnad, säger Tomas Nilsson.

För att fler människor ska kunna flytta till Krokoms kommun krävs förstås bostäder och exploatering av nya bostadsområden är ett omfattande uppdrag som tar en hel del av Tomas och hans medarbetares tid. I Ås har det byggts nya bostäder i över femton år och det är fortfarande stort tryck på marknaden där. Under det senaste året har det äntligen börjat byggas flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. Innan det går att bygga fler hus i Ås måste dock VA-nätet byggas ut så att det klarar fler hushåll. Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun drygt 310 miljoner kronor i infrastrukturen för vatten och avlopp för att ge utrymme för nya bostadsområden.
– I höstas startade projekteringsarbetet och det kommer pågå under ett och ett halvt år ungefär. Under den här tiden kommer en mängd nödvändiga undersökningar att genomföras. Vi räknar med att kunna påbörja upphandling av delar av byggandet under närmsta halvåret och det kommer sedan att följas av fler delar under ett antal år, säger Tomas Nilsson.

Det som tar stor del av Tomas tid är att hantera olika typer av avtal som Krokoms kommun ingår när det gäller fastighetsområdet. Det kan vara allt från hyresavtal och köpeavtal till exploateringsavtal eller markanvisningsavtal, för att nämna några olika typer. En stor del av det här arbetet är styrd av politiskt beslutade dokument, exempelvis översiktsplanen och andra planer.

– Att det är en politiskt styrd organisation är tydligt för oss på min avdelning. Det faktum att vi inte har en klar majoritet i vår kommun kan vara en utmaning i vissa beslutssituationer och att vi dessutom har ett ganska kärvt ekonomiskt läge försvårar. Men totalt sett är detta bara extra utmaningar som gör det ännu mer spännande att vara med och driva utvecklingen framåt, säger Tomas Nilsson.

Åsa Sjödin

Meny